Utlysning Nya konserter under FST:s hundraårsjubileum 2018

Bakgrund

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) fyller 100 år den 29 november 2018. Hundraårsjubileet ses som en
manifestation för den svenska konstmusiken där FST uppmärksammar och medarrangerar framföranden i
hela landet, under hela året, på såväl beprövade som obeprövade arenor. Programplaneringen lägger stor
vikt vid att få spridning gällande genre (orkestermusik, kammarmusik, körmusik, musikdramatik,
elektronisk musik, improvisationsmusik, ljudkonst), geografi, nutid/dåtid, jämställdhet och mångfald.
Målsättningar för jubileumsåret är att öka antalet framföranden av svensk konstmusik, öka kännedom om
svenska tonsättare och betydelsen av svensk konstmusik samt involvera befintliga målgrupper och nå ut
till flera.

Projektbeskrivning

För att stimulera och involvera svenska tonsättare i FST:s hundraårsjubileum inrättar nu FST ett nytt
projektstöd för att arrangera nya framträdanden och konserter med musik av svenska tonsättare under
jubileumsåret. Syftet med stödet är att uppmuntra till att skapa och arrangera helt nya konserter och ska
inte ses som stöd i redan befintlig verksamhet. FST vill med stödet uppmuntra till samarbeten såväl mellan
tonsättarna själva som inom andra områden och kategorier. Det åligger FST:s styrelse att utse ett
programråd som hanterar och beslutar om inkomna ansökningar. Nedan följer regler och kriterier
fastlagda av FST:s styrelse.

För frågor kontakta projektledare Anna Cokorilo via e-post: anna.cokorilo@fst.se

Ersättning

Stödet består i en fast summa om 5.000 kronor exkl. moms.

Krav

 • Bidraget kan endast sökas av Stim-ansluten upphovsperson.
 • Bidraget erhålls av bidragssökande för att arrangera nya konserter där musik av en eller flera FST:s medlemmar – döda eller levande – framförs.
 • Bidraget erhålls av bidragssökande som planerar och genomför sitt projekt under kalenderåret 2018.
 • Den sökande ska aktivt delta i producerandet av konsertverksamhet.
 • Bidraget erhålls endast som ersättning för dokumenterade kostnader och utbetalas vid redovisning av dessa.

Urvalskriterier

 • Bidraget kan sökas upp till två gånger per bidragssökande och per utlysningsperiod.
 • Bidraget kan sökas tillsammans med fler medsökande, dock ska det finnas en huvudsökande.
 • Bidraget kan omfatta arvode till tonsättaren själv, musiker – och producentarvode, rese- och logikostnader, teknisk utrustning, lokalhyra m.m.
 • Bidraget erhålls oavsett storlek på ensemble, aktivitet eller geografi.
 • Det utgör inget hinder att musik av bidragssökanden själv framförs vid konserttillfället.
 • Bidraget kan användas för att matcha kommunala, regionala eller statliga bidrag.

Utlysningsförfarande

 • Utlysning sker vid tre tillfällen: 18 oktober 2017- 18 januari 2018, 18 januari-18 juni 2018 och 18 juni 2018 (ej fastställd deadline) med möjlighet till ytterligare en utlysningsperiod.
 • Bidragssökande ansöker via nedan angiven formulär om medel för finansiering av projektstöd.
 • Programrådet kommer att utifrån inkomna stödförslag beakta tid, geografi, tonsättare, genre, jämställdhet etc. i syfte att få en spridning och mångfald.
 • FST kommer, som ett led i det kommunikativa arbetet

Återrapporteringskrav

 • Bidragssökande som erhållit stödbidrag ska skicka in åberopade verifikationer i original till FST:s kansli (via snigelpost eller mejl) tillsammans med en redovisning av genomfört projekt.
 • Bidragssökande som erhållit stödbidrag förbinder sig att i all kommunikation om programmet kommunicera att bidrag erhållits från FST, med namn och jubileumslogotyp.
 • Bidragssökande som erhållit stödbidrag förbinder sig att rapportera konsertprogrammet till STIM.
 • Det bör även finnas möjlighet att utvärdera konserten, utifrån publikantal, presstäckning, publikens gensvar, andra aspekter (fritext).