Föreningen Svenska Tonsättare

Organiserar svenska tonsättare sedan 1918

Föreningen Svenska Tonsättare (FST) organiserar de professionella tonsättarna inom det konstmusikaliska området och har över 400 medlemmar. Se sidan Tonsättare för mer detaljer. Föreningen har även passiva medlemmar och hedersmedlemmar, vilka har invalts på grund av att de på olika sätt i sitt yrkesverksamma liv har verkat för främjandet av samtida svensk musik. FST tillvaratar komponisters juridiska ekonomiska- och sociala intressen och verkar för musikalisk mångfald, för spridning av svensk musik i Sverige och utlandet, för ett jämställt musikliv och för att övergripande främja svensk musikkultur. FST var aktiva i arbetet med att ta fram Sveriges första upphovsrättslag 1919. FST främjar, bevakar och arbetar för upphovsrätten – såväl den ideella rätten som rätten till ersättning till upphovspersoner.

Föreningen grundades 1918 av dåtidens namnkunnigaste tonsättare såsom Kurt Atterberg, Hugo Alfvén, Oskar Lindberg, Helena Munktell, Wilhelm Peterson-Berger, Ture Rangström, Wilhelm Stenhammar m.fl. Det var FST som 1923 grundade Stim (Föreningen svenska tonsättares internationella musikbyrå), när bevakningen och administrationen av upphovsrätt och royalties tog alltmer tid från den musikpolitiska debatten och från det egna komponerandet. Sedan dess är FST representerat i Stims styrelse och i olika kommittéer inom ramen för Stims verksamhet, inklusive Svensk Musik. FST utgör en del av Stims styrelse, tillsammanst med SKAP (Sveriges kompositörer och textförfattare) och Musikförläggarna.

Föreningen har alltsedan den grundades haft omfattande kontakter med utländska tonsättarorganisationer och har arbetat aktivt för att förstärka det internationella samarbetet både på det konstnärliga och upphovsrättsliga planet. På det europeiska planet är FST representerade i ECSA (European Composers & Songwriter Alliance), i ECF (European Composers' Forum), och FFACE (Federation of Film & Audiovisual Composers of Europe). Genom NKR (Nordiska komponistrådet) samarbetar FST med de nordiska systerföreningarna. FST samarbetar också med andra konstnärsorganisationer, bland annat genom KLYS (Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd) samt tjänstgör som remissinstans på det musikpolitiska området. FST är också representerat i styrelser för institutioner, stiftelser och förvaltningsgrupper inom musikområdet.

FST har sitt säte och kansli i Stockholm, se sidan Kansli. Styrelsen består av åtta aktiva tonsättare och sammanträder ca tio gånger per år. Verksamheten omfattar bl.a. rådgivning i ekonomiska och juridiska frågor, stipendiering, anordnande av projekt, workshops, utbildningar och konferenser m.m. FST anordnar också vart femte år Nordic Music Days, världens äldsta musikfestival. Medlemmarna är spridda över hela Sverige med en majoritet i Stockholmsområdet. Göteborg med omnejd och Skåne är andra tonsättartäta regioner. Ett antal medlemmar bor utomlands.

Medlem kan den bli som verkar inom det konstmusikaliska området samt har etablerat sig något inom det officiella musiklivet. För att ansöka om medlemskap i FST se denna sida.