FST Bonus

Bonusmedel är royalties för kopiering av noter och det är Bonus Copyright Access (fd. Bonus Presskopia) som licensierar och avräknar dessa rättigheter. De ser till att upphovspersoner och utgivare får ersättning när deras copyrightskyddade verk kopieras och delas, reglerat genom licensavtal med i första hand skolor samt vissa företag, myndigheter och organisationer i Sverige. Intäkterna från dessa licensavtal fördelas vidare till medlemsorganisationerna i Bonus Copyright Access, som i sin tur förmedlar dessa vidare till upphovspersoner och utgivare.

FST har i uppdrag att vidareavräkna ersättning avseende kopiering och delning av copyrightskyddande verk inom det konstmusikaliska området i Sverige till de upphovspersoner som omfattas. Under 2017 har en ny modell för denna avräkning tagits fram med anledning av den reviderade lagen om kollektiv upphovsrättsförvaltning. Det är en utbudsbaserad analogiavräkningsmodell där upphovsrättspersoners förlagda konstmusikaliska verk beaktas vid fördelningen.

För att en upphovsrättsperson (eller företrädare för upphovsrättspersons dödsbo) ska kunna erhålla utbetalning av bonusmedel från FST behöver vissa kriterier vara uppfyllda (se nedan) och de förlagda konstmusikaliska verken måste registreras. Upphovsperson som omfattas av kriterierna nedan skapar ett konto och registrerar sina verk via denna sida: http://bonus.fst.se/

Funktionen för att företrädare för en upphovspersons dödsbo ska kunna skapa ett konto är under uppbyggnad. Kontakta bonus@fst.se för mer information.


Kriterier för godkänt verk

FST:s fördelning av bonusmedel baseras på en utbudsbaserad analogiavräkningsmodell. Det innebär att ersättning utbetalas till verk (noter) som är utgivna (förlagda) på ett notutgivande förlag. Kriterier för godkänt förlag, se nedan.

Verk som ingår i en notsamling eller antologi har också rätt till bonusmedel. Bonusmedel som FST förmedlar gäller dock endast notsamlingar utgivna av notutgivande musikförlag. Det innebär att om ditt verk ingår i en bok med ISBN-nummer från ett bokförlag, så omfattas det inte av de bonusmedel FST förmedlar. Observera även att FST Bonus endast omfattar verk inom det konstmusikaliska området.


Kriterier för godkänt notförlag

Förlaget ska:
• Ge ut skyddade tryckta eller digitala noter av minst tre upphovspersoner.
• Distribuera och aktivt saluföra sina noter.


Reklamationer och kopierade verk som inte är förlagda

Om du vet att ett icke förlagt verk har kopierats, kan du anmäla det via mail till bonus@fst.se. Uppge verkets titel, upphovspersonens namn, var verket kopierats och vid vilket tillfälle. Observera att bonusmedlen FST förmedlar endast gäller kopiering i skolor.
 

Utbetalning

Bonusmedel från FST fördelas till upphovspersoner till anmälda och av FST godkända verk på en årlig basis. Fördelning av inkasserade intäkter fördelas efterföljande år.


Mer information

E-post: bonus@fst.se

http://bonus.fst.se/