Ansökan om medlemskap i FST

Är du verksam som tonsättare inom det konstmusikaliska området och vill bli medlem i Föreningen svenska tonsättare är du välkommen att ansöka om medlemskap!
Vi ser gärna kvinnliga sökande då FST för närvarande har en övervägande andel manliga medlemmar. Medlemsavgiften är för närvarande 1 000 kr per år. Som medlem i FST får du tillgång till viss juridisk rådgivning och förhandlingshjälp samt viss ekonomisk rådgivning, möjlighet till arbetsvistelser i FST:s lägenheter i Toscana och Berlin, inbjudningar till olika FST-aktiviteter såsom Medlemsforum, Klubbkvällar, kurser, m.m. samt rabatt på vissa konserthus.

Beslut om inval fattas av styrelsen två gånger om året – normalt i maj respektive i november. För att ansökan ska bli behandlad i maj ska ansökan vara inskickad via formuläret senast den 1 april; för att bli behandlad i november ska den vara inskickad via formuläret senast den 1 oktober. Välkommen med din ansökan! För frågor kontakta kansliet.


Ansökan

 • Ansökan om medlemskap ska ställas till Föreningen Svenska Tonsättares styrelse.
 • För att ansökan ska bli behandlad i maj ska ansökan vara inskickad via formuläret senast den 1 april; för att bli behandlad i november ska den vara inskickad via formuläret senast den 1 oktober.
 • Den ansökande skall vid ansökningstillfället vara ansluten till Stim (Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå).
 • Studenter under pågående grundutbildning i komposition kan inte ansöka om medlemskap.
 • Ansökan sker helt digitalt och innefattar:
  1. Ett korrekt ifyllt ansökningsformulär
  2. Ett CV med uppgifter om ev. studier
  3. Verkförteckning
  4. Dokumentation av 5 offentliga framföranden i form av programblad, recensioner eller annat
  5. Dokumentation kring – genomförda och/eller pågående – ev. beställningsarbeten på uppdrag av institutioner och/eller musiker
  6. Minst 5 verk i skriftlig form (dvs. partitur) och ev. dessutom i klingande form (mp3) eller – om verkens adekvata presentation inte är skriftlig – i klingande form.
  7. En skriftlig motivering till ansökan om medlemskap (görs direkt i formuläret).

Bedömning

 • Ansökan behandlas av en invalsgrupp tillsatt av FST:s styrelse bestående av en styrelsemedlem och två FST-medlemmar. Gruppen utses för varje invalsomgång, men med en strävan efter att minst en av medlemmarna överlappar från den föregående omgången.
 • Var och en i invalsgruppen framlägger efter bedömning sina synpunkter. Invalsgruppens samlade bedömning redovisas för styrelsen av den däri ingående styrelsemedlemmen.
 • I den bedömning gruppen gör av ansökan tas särskild hänsyn till:
  • ​De insända verkens egenart
  • I vilken grad den sökande behärskar det valda formspråket och mediet
  • Genrespridningen i produktionen
  • Nyanseringen i det musikaliska uttrycket och, i förekommande fall, notationsmässig precision
  • I vilken utsträckning sökanden har en anknytning till svenskt musikliv
  • Andra kriterier som invalsgruppen önskar framhålla
 • Invalsgruppen och dess medlemmar kan på eget initiativ kontakta den ansökande och inhämta ytterligare upplysningar och dokumentation för bedömningen.
 • Inget av dessa kriterier verkar i sig uteslutande för inval i föreningen, utan gruppen framlägger sin samlade bedömning till styrelsen, som sedan fattar beslut om inval.

Inval

 • Om invalsgruppen är enig i sin bedömning följer styrelsen normalt gruppens rekommendation, men styrelsen är den beslutande instansen och därmed fri att göra en egen bedömning. Är invalsgruppen oenig görs en "bedömning i andra instans" av fallet i styrelsen. Är styrelsen till sist oenig i ett enskilt fall hänskjuts frågan om inval till föreningens årsmöte.
 • Styrelsens beslut kan inte överklagas, men den ansökande är fri att återkomma med ny ansökan.

Ansökan om medlemskap i FST

Eventuellt erhållna stipendier

 

Redogör kortfattat för dina konstnärliga visioner och varför du vill bli medlem i FST.
Eventuella referenser
Referens 1
Referens 2
Inspelningar av verk
(Fonogram, radio)
Verk 1
Verk 2
Verk 3
Utbildning
Utbildning 1
Utbildning 2
Utbildning 3
Bifogade verk
Minst 5 verk i skriftlig form (dvs. partitur) och ev. dessutom i klingande form, eller – om verkens adekvata presentation inte är skriftlig – i klingande form.

 

Files must be less than 100 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 128 MB.
Allowed file types: mp3 ogg wav.
Files must be less than 100 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 128 MB.
Allowed file types: mp3 ogg wav.
Files must be less than 100 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 128 MB.
Allowed file types: mp3 ogg wav.
Files must be less than 100 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 128 MB.
Allowed file types: mp3 ogg wav.
Files must be less than 100 MB.
Allowed file types: jpg jpeg png pdf.
Files must be less than 128 MB.
Allowed file types: mp3 ogg wav.
Bifogade dokument
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: pdf doc docx xls xlsx.
Dokumentation av 5 offentliga framföranden
Programblad, recensioner eller annat.

 

Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Beställningsarbeten
Dokumentation kring eventuella (genomförda och/eller pågående), betalda beställningsarbeten på uppdrag av institutioner och/eller musiker.

 

Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.
Files must be less than 20 MB.
Allowed file types: gif jpg jpeg png pdf doc docx.