Projektstöd utan deadline

Bidragsordningar utan ansökningsdatum (löpande ansökan).

Opstart Nordiska Kulturfonden

OPSTART är Nordisk Kulturfonds nye snabbstöd, som ska göra det lättare att komma igång med att arbete nordiskt med ett konst- eller kulturprojekt. Här stöttas den första idéutvecklings om nätverksfasen.

Det finns ingen deadline för ansökan, ansökningar mottages löpande och man får svar inom två veckor.

https://opstart.nordiskkulturfond.org/


STEP Beyond Travel Grants

STEP Beyond Travel grants fund up and coming artists and cultural workers – giving priority to individuals up to 35 years and/or in the first 10 years of their career – to travel between EU and countries bordering the EU.

There is no deadline for this grant scheme, so you can apply at any time but at least one month before your planned travel. The selection process takes up to one month.

http://ecflabs.org/grants/stepbeyond/apply


Arvsfonden

Arvsfonden stödjer ideella föreningar och andra icke-vinstdrivande organisationer, som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamheter för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning på deras egna villkor. Vi vill ge organisationerna möjlighet att pröva nya idéer som kan utveckla verksamheten inom olika områden.

Arvsfonden erbjuder två sorters stöd - projektstöd, som ges till projekt, och lokalstöd, som ges till ny, om- och tillbyggnad av lokaler. Varje typ av stöd har särskilda kriterier som måste vara uppfyllda för att du ska få din ansökan beviljad. Under respektive sidor för de två stöden finns anvisningar för hur du förbereder din ansökan.

Förutom de specifika krav som ställs för varje projekttyp finns även tre generella krav som föreningen måste uppfylla:

1. Målgruppen ska vara med
Vi vill att våra målgrupper ska vara aktivt delaktiga i projektet från det att projektidén föds tills projektet avslutas. Personer ur målgruppen kan till exempel ingå i referens- och styrgrupper före och under projekttiden, frågor kan ställas direkt till målgruppen genom enkäter, och organisationer som företräder olika grupper kan involveras i projektet. Projekten ska sedan kunna bli inspirerande förebilder och sprida idéerna över landet.

2. Nyskapande och utvecklande verksamhet
Projektets verksamhet ska vara nyskapande och utvecklande. Det betyder att den ska skilja sig från den ordinarie verksamheten. Det kan till exempel vara att pröva en ny metod eller en helt ny verksamhet, eller att vidareutveckla en redan etablerad verksamhet i en ny riktning som inkluderar fler målgrupper.

3. Plan för överlevnad
Det är viktigt att projektet ges förutsättningar så att det kan drivas vidare när finansieringen från Arvsfonden upphör. Därför ska en ansökan alltid innehålla en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter projektets slut. Till exempel att projektet blir en del av föreningens ordinarie verksamhet.

Delegationens beslut (bifall eller avslag) grundar sig alltid på en bedömning där de tre generella kraven vägs samman med andra faktorer som talar för eller emot projektidén.

http://www.arvsfonden.se/projektstod


Postkodlotteriets Kulturstiftelse

PostkodLotteriets Kulturstiftelses målsättning är att verka i linje med PostkodLotteriets vision om en bättre värld. Syftet är att skapa en positiv social effekt för en större grupp människor genom kulturella uttryck och former.

Vi är alltid intresserade av att höra om idéer där kultur verkar för en bättre värld. Kulturstiftelsen tar löpande emot projektidéer. Börja gärna med att skicka in en kort beskrivning om projektet i formuläret nedan. Vi återkommer inom några veckor om vi vill utveckla idén tillsammans med er, varpå en formell ansökan görs. För att säkra processen av er ansökan bör vi ha den tillhanda minst fyra månader före projektstart.

http://www.postkodstiftelsen.se/sok-stod/


 

Projektstöd Kultur i Vården Stockholms län

Stockholms läns landsting vill genom stöd till Projektstöd kultur i vården bidra till att vårdtagare, personal och anhöriga ska få en verksamhet som är återkommande. Projekten ska erbjuda ett så varierat utbud som möjligt och stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Landstinget fördelar cirka 1,3 miljoner kronor per år i stöd till projektstöd Kultur i vården. Stödet kan sökas fortlöpande under året och fördelas ut så länge medel finns kvar. Inga stöd beviljas retroaktivt.

Vilka kan söka?

Juridisk person (föreningar, bolag, stiftelser etcetera) och enskild firma. Kulturnämnden beviljar normalt inte stöd till enskild kulturutövare, kommun och stat.

Vad kan man söka för?

För kulturverksamhet inom landstingsfinansierad vård. Kulturprogram, inom alla konstområden, som riktar sig till barn och unga på barnsjukhusen, till de äldre eller psykiskt sjuka som vistas på landstingets enheter.

Bedömningsgrunder 

Projekten ska ses som ett komplement till programkatalogen Kultur i vården. Stor vikt läggs vid aktivt deltagande. Projekten måste vara förankrade hos någon landstingsfinansierad verksamhet. Stöd ges inte till ordinarie Kultur i vården-program eller till personalutbildning.

http://kultur.sll.se/Kultur-i-varden/Allmanna-foreskrifter


Projektstöd Norrbottens Län

Projekt avser tidsbegränsad verksamhet i länet och ska medfinansieras av annan part. Enskilda kulturarbetare som innehar F- eller FA-skattesedel, samt föreningar, organisationer och egna företag verksamma inom kulturområdet kan erhålla stöd.
I ansökan om stöd ska framgå

 • Idé, mål, syfte, metod och genomförande.
 • Tidsplan med angivande av start- och slutdatum för projektet.
 • Geografisk spridning.
 • Målgrupp.
 • Kostnads- och intäktskalkyl.

För projekt inom områdena litteratur, konst, teater och musik tas beslut i mitten av månaderna februari, juni, september och december. Ansökan ska vara division Kultur och utbildning tillhanda senast en månad före beslutsdatum.

http://www.nll.se/upload/ku/stku/fakta/landstingets_regler_2013_kultur.pdf


Small Grants Program, American Embassy

The Embassy of the United States has a Small Grants Program which provides small grants to support artistic, academic, and other activities with a connection to American culture or values when such support is of mutual interest to both the requesting organization and the Embassy.

Grant applications are accepted throughout the year. Applications are regularly reviewed and evaluated for award based on the proposed activity’s linkage to Embassy priority goals, potential contribution of the project or activity to increasing understanding in Sweden of American culture and society, financial feasibility – including the level of any cost sharing by the applicant, and the availability of funds in the Small Grants Program budget.

The Embassy encourages the submission of unique and creative proposals from a wide variety of sources.

https://se.usembassy.gov/small-grants-program/


AP Møller Fonden

Fondens fundats fra 1953 udpeger en række områder, der i særlig grad skal tilgodeses:

 • Danskheden i det dansk-tyske grænseland
 • Samarbejdet mellem Danmark og de øvrige nordiske lande
 • Dansk søfart og industri
 • Videnskab, særligt lægevidenskab
 • Almennyttige formål.

Blandt de almennyttige formål har Fonden traditionelt støttet et meget bredt udsnit af dansk kultur. Det har bl.a. indbefattet kirker, museer, kunsthaller, historiske anlæg, parker og haver, vind- og vandmøller, havne og særlige, bevaringsværdige bygninger − men også nybyggeri, videnskab, fritid og sport, musik, bøger, teater og ballet.

http://www.apmollerfonde.dk/ansoegning.aspx


Crowdfunding

Gräsrotsfinansiering eller crowdfunding är en metod för att finansiera projekt eller idéer genom att vända sig till ett stort antal finansiärer. Detta sker numera ofta via internetbaserade system. Gräsrotsfinansiering används inom en mängd olika områden som ett sätt att samla ihop medel till ett projekt. Det minskar risken för producenterna, genom att man låter mottagaren/den blivande konsumenten betala för sig innan själva produktionen påbörjas. Gräsrotsfinansiering har blivit ett allt mer populärt sätt att finansiera kulturprojekt. Läs mer om crowdfunding.


Crowdcube

Crowdcube i Sverige har en plattform där svenska företag kan få finansiering. Crowdcube Sverige är en förgrening av det framgångsrika Crowdcube i Storbritannien. Crowdcube har över 50 000 registrerade investerare som består av allt ifrån familj och vänner som vill hjälpa entreprenörer med deras affärsidéer, till kunder som vill stötta verksamheter de uppskattar, eller privata investerare och vanliga småsparare som är angelägna om att hjälpa nystartade företag eller företag i tillväxt att lyckas.

http://www.crowdcube.se/pg/fa-finansiering-med-equity-crowdfunding-85


Funded by me

Aktier
Finansiera ditt företag genom att sälja aktier i utbyte mot delägarskap.

 • Finansieringsmål: 25 000€ - 2 000 000€+ Företag med en genomförbar produkt eller service som behöver expandera
 • Ditt företag är etablerat och vill starta nästa tillväxtfas
 • Ni attraherar investerare som blir supportrar och ambassadörer för ert varumärke
 • Du kan nå flera investerare samtidigt och snabbt få ihop nödvändig finansiering

Utlåning
Finansiera ditt företag genom ett flexibelt lån med konkurrenskraftig ränta från flera olika långivare.

 • Finansieringsmål: 25 000€ - 150 000€ Företag som kan bevisa framgång och aktivitet på marknaden
 • Du kan nå kraftig finansiering utan att behöva ändra på ägarstrukturen
 • Lätt att återbetala
 • Du kan skräddarsy lånet för att passa just dina behov

https://www.fundedbyme.com/sv/for-entrepreneurs/


Kickstarter Sweden

Kickstarter is a crowdfunding site focused on creative projects in 15 broad categories – Art, Comics, Crafts, Dance, Design, Fashion, Film & Video, Food, Games, Journalism, Music, Photography, Publishing, Technology, and Theater – and have a few simple rules that outline what projects need to look like.

 • The short version is that Kickstarter is a place for making things, it isn’t a site for charitable donations or financial investments.
 • You need to be at least 18 years old, and you should be a permanent resident of Sweden. You have to start the project in your own name, or on behalf of a legal entity with a valid business number. And you’ll need things like a mailing address, bank account, identification, and a credit or debit card.
 • Projects must create something to share with others. Kickstarter can be used to create all sorts of things: art and gadgets, events and spaces, ideas and experiences. But every project needs a plan for creating something and sharing it with the world. At some point, the creator should be able to say: “It’s finished. Here’s what we created. Enjoy!”
 • Projects must be honest and clearly presented.
 • Our community is built on trust and communication. Projects can’t mislead people or misrepresent facts, and creators should be candid about what they plan to accomplish. When a project involves manufacturing and distributing something complex, like a gadget, we require projects toshow a prototype of what they’re making, and we prohibit photorealistic renderings.
 • Projects can’t fundraise for charity, offer financial incentives, or involve prohibited items.
 • We’re all in favor of charity and investment, but they’re not permitted on Kickstarter. Projects can’t promise to donate funds raised to a charity or cause, and they can’t offer financial incentives like equity or repayment. We also can’t allow any of these prohibited things.

These rules don’t cover every possible use of Kickstarter, but they explain our purpose and perspective.

https://www.kickstarter.com/sweden?ref=blog


Tillbaka till Aktivitetskalendern