Eva Sidén. Foto: Jörgen Dafgård.

Nya konsertstöd utlyses – ny omgång under 2021!

Vi fortsätter med vår verksamhet ”Konsertarrangörsstöd” i syfte att öka antalet framföranden av svensk konstmusik. Vi vill göra det möjligt för fler tonsättare att prova på att själva anordna konserter i mindre format. Ambitionen är fortfarande att under enklare former kunna skapa konsertprogram på fler och nya platser och nå en bredare och kanske delvis ny publik.


Första gången FST utlyste konsertarrangörsstöd var 2017-2018, inför och under FST:s 100-årsjubileum. Det resulterade i över 100 konserter runt om i landet vilka uppskattades av både tonsättare, musiker och publik. Projektet fortsatte under 2019, men har, under förklarliga skäl, satts på paus under 2020 och våren 2021. Nu vill vi att fler tonsättare ska ta chansen att arrangera konsertverksamhet igen. Syftet att också att öka antalet framföranden av EAM-verk men också framföra svensk konstmusik utanför storstäderna. 

I denna omgång tilldelar vi nya (20 st) stöd à 5 000 kronor exkl. moms per tonsättare och under perioden 15 juli – 31 december 2021. Konserter ska genomföras under kalenderår 2021. Ansökningar behandlas löpande. Besked ges snarast möjligt. 

Krav och redovisningskriterier

 • Endast STIM-anslutna tonsättare kan ansöka.
 • Musiken som framförs ska vara inom det konstmusikaliska området.
 • Stödet kan inte ges till annan konsertarrangör, utan endast direkt till tonsättaren.
 • Förtur till tonsättare som arrangerar konserter utanför storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Förtur till tonsättare/ljudkonstnärer som arrangerar EAM-verk utanför storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö.
 • Konserten ska genomföras innan årsskiftet 2021-12-31.
 • Konserten ska i första hand ske inför publik i lokal som är tillgänglig för allmänheten.
 • Konserterna måste genomföras enligt FHM:s rekommendationer, med tillräckliga avstånd för alla, såväl för pubilk som musiker. Du som arrangör ansvarar för att detta efterföljs.
 • Verk av minst två STIM-anslutna tonsättare ska framföras på konserten.
 • Samarbeten med andra tonsättare välkomnas för att dela på kostnader för musiker etc., dock ska i dessa fall en ansökan per tonsättare göras.
 • Det ska framgå i kommunikation/programblad vilka verk som framförs samt att konserten sker genom stöd från Föreningen Svenska Tonsättare.
 • Inträde till konserten kan tas ut (valfritt).
 • Konserten och de framförda verken ska STIM-anmälas och ev. avgift till STIM betalas.
 • Arrangörsstödet uppgår till 5 000 kronor (exkl. moms) och kan användas för kostnader såsom arvode till tonsättaren för arbetet med att arrangera konserten, för lokalhyra, hyra av teknisk utrustning, musikergage, transporter, marknadsföring,  STIM-licenser och dylikt. 


Utbetalning av stödet sker i efterhand mot redovisning:

 • En kort rapport om konserten (en halv A4 räcker)
 • Kopia av programblad/digital länk till programmet
 • Redovisning av kostnader och intäkter i sammanställning samt kopior av kvitton/fakturor.
 • När redovisning är godkänd sker utbetalning till konto eller genom faktura från ditt företag. (Tänk på att FST måste belasta ev. arvodesbelopp med lagstadgade sociala avgifter vid utbetalning av arvode som bruttolön. Om du har företag kan stödet faktureras med upp till 5 000 kr exkl. ev. moms).


Gör så här för att ansöka:

 • Bestäm dig för vilka verk du vill ha med på konserten och hur du kan disponera stödet. Gör en kostnadsbudget där du beräknar samtliga kostnader (t.ex. arvode till dig för arbetet med att arrangera konserten, för lokalhyra, hyra av teknisk utrustning, musikergage, transporter, marknadsföring, STIM-licenser och dylikt. 
 • Knyt kontakt med lokalinnehavare/ställe där du vill anordna konserten och kom överens om kostnad, datum och tid.
 • Knyt kontakt med musiker som kan framföra verken och kom överens om program och kostnader.
 • När du förankrat ovan punkter mailar du din ansökan till Ida-Lee Brandel och anger följande information:
  • Ditt STIM-medlemsnummer (RHV-nummer)
  • Vilka verk som ska framföras på konserten
  • Var och när konserten ska hålla
  • Vilka musiker som kommer framföra verken


Du är självfallet välkommen att kontakta FST:s koordinator Ida-Lee Brandel för ytterligare frågor om konsertarrangörsstödet. Ida-Lee Brandel nås via e-post idalee.brandel@fst.se och/eller telefon 073-205 07 85. 

Ansökningar behandlas löpande. Besked ges snarast möjligt.