Stipendier

Svenska kyrkans kulturstipendier

2021-05-15

Varje år utlyser Svenska kyrkan fem kulturstipendier på sammanlagt 500 000 kronor inom konstområdena litteratur, musik, dans, film, bildkonst, teater, textil och form.

Stipendierna är ett sätt att uppmuntra kulturutövare till arbeten om livsfrågor, kristen trostolkning eller centrala religiösa motiv. Det går att söka stipendiet för arbetstid, materialkostnader och liknande.


Följande personer och organisationer kan söka kulturstipendiet:

  • Kulturutövare inom litteratur, musik, dans, film, bildkonst, teater, textil och form.
  • Stift, församling eller andra institutioner inom Svenska kyrkan i samarbete med professionella kulturutövare.

Den sammanlagda stipendiesumman är 500 000 kronor. Summan är uppdelad på fem stipendier om 100 000 kronor vardera. Vi förbehåller oss rätten att dela upp ett stipendium på två stipendiater.


Ansökan ska innehålla:

  • CV för den eller de som ska medverka.
  • Projektplan och budget. Om projektets totala budget är större än stipendiet är det viktigt att du preciserar vad du ska använda stipendiet till. Ange också om du har eller söker finansiering från andra fonder eller bidragsgivare.
  • En kort beskrivning av projektet. Vill du skicka in en längre beskrivning kan du bifoga den som en bilaga.


En beredningsgrupp med sakkunniga från olika konstområden bedömer projekten utifrån flera kriterier:

  • I första hand bedöms projekten utifrån konstnärlig kvalitet och existentiell relevans. Med existentiell relevans menar vi att stipendieprojektet anknyter till tros- och livsfrågor som är betydelsefulla för människans liv. Det kan vara verk som anknyter till den kristna traditionen och de bibliska berättelserna, men behöver inte vara det.
  • I andra hand värdesätts strävan mot nya samverkansformer och långsiktig utveckling av dessa.
  • I linje med Svenska kyrkans särskilda satsning på barn och unga ser vi gärna projekt som berör unga människors liv.