Projektfinansiering

Region Stockholm: Projektstöd

2021-02-23

De projekt som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Projektstöd kan sökas vid två tillfällen per år. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp.
 

Vilka kan söka?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (exempelvis föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor
 

Typ av projekt som kan beviljas stöd

Projektstöd kan beviljas för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis:

  • produktion av och/eller förmedling av kultur av publik karaktär, till exempel arrangemang som är öppna för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp
  • projekt vars huvudsyfte är utveckling, till exempel metod- och processutveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnya teknik eller utveckla interaktion och publikarbete och spridande av kunskap
  • projekt för konstnärlig infrastruktur eller för att skapa förutsättningar för konstnärligt skapande i länet
  • internationella samarbetsprojekt och/eller EU-kulturprojekt med återkoppling till länet, till exempel samproduktioner, gästspel i länet eller residensverksamhet
  • projekt drivna av paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på länet

Projektet får inte ha genomförts innan beslutsdatum.