Projektfinansiering

Projektstöd Stockholms Läns Landsting

2017-11-07

De projekt som får Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare.

Vilka kan söka?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser etc.) och enskilda firmor.

Vilken typ av projekt kan beviljas stöd?

Projektstöd kan ges för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis:

 • produktion och förmedling av kultur som är öppen för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp, exempelvis skolor
 • projekt vars huvudsyfte är metod- eller processutveckling
 • internationella projekt med återkoppling till länet såsom samproduktioner, gästspel i länet eller residensverksamhet.

Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. Stöd ges inte till projekt som genomförs innan stödets beslutsdatum.

Bedömningsgrunder i korthet

I bedömningen tas hänsyn till:

 • Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:
 • Originalitet
 • Hantverksskicklighet
 • Angelägenhet
 • Kontext
 • Regional angelägenhet:
 • Konstnärligt och innehållsmässigt
 • Metodmässigt
 • Spridningsmässigt

Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla projekt:

 • Demokratiska värderingar
 • Tillgänglighet för funktionshindrade
 • Nationella minoriteter
 • Kulturaktiviteter i skärgården