fluchtlinien / Henrik Denerin / 2023-03-18 14:00 | Föreningen svenska tonsättare

fluchtlinien / Henrik Denerin / 2023-03-18 14:00

Datum: 2023-03-18 14:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Henrik Denerin
Plats: Shinjuku CityMuramatsu Recital Hall8 Chome-11-1 Nishishinjuku, Tokyo, 160-0023 Shinjuku City, JP
Info:

Kazuko Ihara - flute