Projektfinansiering

Utvecklingsbidrag Region Syd

2014-10-01

Ansökan om bidrag görs digitalt via Kulturdatabasen. Sista ansökningsdag var den 30 januari 2014. Beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag publiceras på hemsidan den 10 april 2014. Årets andra ansökningsomgång öppnar den 1 september, sista ansökningsdag är den 1 oktober 2014.

Kulturdatabasen.se (länk, nytt fönster)

För att kunna ansöka behöver du ett användarnamn och lösenord som fås via e-post när du registrerar dig via länken ovan. Mer information och instruktion om hur du söker via kulturdatabasen, klicka här!

Riktlinjer för utvecklingsbidrag

Region Skåne beviljar utvecklingsbidrag till projekt som bidrar till att Region Skånes kulturpolitiska mål nås:

 • Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets
 • Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

Projekten ska också träffa en eller flera av de kulturpolitiska prioriteringar som återfinns i Regional kulturplan för Skåne 2013 – 2015:

 • Stärkt kulturell infrastruktur
 • Förbättrade villkor för konstnärligt skapande
 • Utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga
 • Ökad tillgång och tillgänglighet till kulturlivet
 • Ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/ politikområden
 • Stimulans av kulturdriven näringslivsutveckling
 • Stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbeten
 • Stärkt dialog inom kultursektorn
 • Stärkt kunskapsutveckling och forskning

Syfte

Utvecklingsbidragen ska ta vara på och synliggöra idéer för utveckling inom kulturområdet. De ska stimulera och stödja regionens kulturliv och bidra till ett brett kulturutbud för invånare och besökare. Bidrag beviljas projekt och evenemang som bedöms ha ett regionalt mervärde och bidra till Skånes utveckling och attraktionskraft. Vid bedömning av inkomna ansökningar används en rådgivande referensgrupp som består av externa sakkunniga från berörda konstområden.

Vem kan söka?

 • Professionella aktörer inom kultursektorn kan söka utvecklingsbidrag. Bidrag kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, kommuner, bolag, stiftelser etcetera). Kulturnämnden beviljar normalt inte bidrag till enskilda personer. 
 • Möjlighet finns att söka bidrag för fleråriga utvecklingsprojekt. Budget och projektbeskrivning för hela perioden ska bifogas ansökan. Bidrag beviljas dock för ett år i taget.