Projektfinansiering

Konstnärsnämnden: Internationellt utbyte och resebidrag

2024-10-23

Syftet med Konstnärsnämndens bidrag för internationella utbyten och resor är att stödja konstnärers möjligheter att skapa, utveckla och fördjupa kontakter i utlandet. Bidragsformen innefattar bidrag för internationellt utbyte i utlandet, internationellt utbyte i Sverige samt resebidrag.
 

Internationellt utbyte

För att kunna ansöka om internationellt utbyte krävs att du har en inbjudan/bekräftelse från den mottagande samarbetsparten i det land du ska resa till. Av inbjudan ska det framgå vad du ska göra och när, samt vad den inbjudande parten står för (exempelvis arvode/gage, logi, lokal, etc.).

Formerna för utbytet kan variera. Det kan exempelvis avse konsert eller turné, arbetsvistelse för att delta i någon form av internationellt samarbete. Du kan även söka bidrag för att som medverkande delta vid internationellt seminarium, konferens eller för att genomföra en workshop.
 

Vilka kostnader kan du söka för?

Du kan främst söka bidrag för att täcka kostnader för resor och uppehälle, i vissa fall kan du även söka för transporter och deltagaravgifter. Bidrag till produktionskostnader, arvode eller lön ges inte.
 

Internationellt utbyte i Sverige

Du kan söka bidrag för att bjuda in utländska konstnärer till Sverige för att ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Kärnan ska vara de svenska konstnärernas utbyte av samarbetet. Institutioner kan inte erhålla bidrag för arrangemang utan bidragen avser konstnärsdrivna projekt.

Utbytet kan exempelvis avse ett gemensamt kompositions-, repetitions- eller konsertarbete.
 

Vilka kostnader kan du söka för?

Du kan söka bidrag för att täcka de inbjudna utländska konstnärernas kostnader för resor och uppehälle.
 

Resebidrag

Resebidrag kan du söka för att resa utomlands under en kortare tid i arbets- eller fortbildningssyfte. Ingen inbjudan krävs.

Resan kan till exempel syfta till att gå en kortare kurs eller workshop, besöka en festival/konferens/evenemang som publik eller träffa samarbetspartner. Resan ska främja din konstnärliga utveckling och/eller arbetsmöjligheter.
 

Vilka kostnader kan du söka för?

Du kan främst söka bidrag för att täcka kostnader för resor och uppehälle, i vissa fall kan du även söka för deltagaravgift, lokalhyra, försäkringar och visum.