Information utifrån Coronapandemin

Med tanke på Coronavirusets spridning vill vi delge viktig information till dig som ansluten, samarbetspartner eller besökare till FST.

Justeringar i A-kassan för egenföretagare
Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en ny tidsbegränsad grund för företagares arbetslöshet införs. Enligt ändringen ska en företagare anses vara arbetslös trots att vissa begränsade åtgärder vidtas i näringsverksamheten. Syftet med beslutet är att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet. Bestämmelsen föreslås träda i kraft den 1 juli 2020 och upphöra att gälla den 1 januari 2021.
Lär mer här

KLYS kommenterar: "Denna lättnad för egenföretagare var en viktig del av KLYS krispaket för kulturen som vi lämnade över till regeringen den 16 mars. Även om vi helst hade velat se mer långtgående möjligheter för egenföretagare att också kunna ta enstaka uppdrag under en vilandeperiod, är detta en viktig förbättring. 

Ökad möjlighet till A-kassa
Regeringen meddelade den 30 mars flera lättnader i arbetslöshetsförsäkringen. Tiden för att kvalificera sig till a-kassa kortas ned från 12 månader till 3 månader. En kraftigt nedkortad kvalifikationstid för a-kassa var något som FST föreslog i KLYS’ krispaket för kulturen.
Läs mer här.

FST:s policy för hantering av Coronavirus – covid-19
Med anledning av den pågående spridningen av det nya Coronaviruset – covid 19 har FST infört en policy med syftet att i möjligaste mån bidra till att minska spridningen av smitta och belastningen på vården. Policyn tar sin utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen. 
Policyn finns att läsas här

KLYS förslag till krispaket för kulturen
I nära dialog med sina medlemsorganisationer har KLYS tagit fram ett förslag till regeringen med åtgärder att vidta för att lindra Coronakrisens inverkan på kulturskapares ekonomi. Förslagen omfattar både kulturpolitiska och arbetsmarknadspolitiska prioriteringar. Läs mer här
Läs KLYS förslag till krispaket för kulturen här

Regeringen anslår 500 miljoner i akut stöd till kulturen 
Regeringens medel kommer tilldelas verksamheter som förlorar intäkter till följd av begränsningen av offentliga tillställningar. Aktörer verksamma inom kulturområdet, stora som små, ska kunna få stöd. Stödpaketet omfattar även det frilansande kulturlivet. Regeringen anförtror expertmyndigheterna på området uppdraget att fördela stöd till de kulturaktörer som behöver det som mest just nu, inte minst kulturskapare. Vi återkommer om besked om närmare utformning av stöden och hänvisar till regeringens arbete inom Kulturdeparatementet med anledning av nya coronaviruset

Kulturrådet, Filminstitutet, Konstnärsnämnden och Sveriges författarfond fördelar krispengar till kulturen
Regeringen fattade den 23 april beslut om hur krispaketet på 500 miljoner kronor till kulturen ska fördelas och om villkoren för stödet, bland annat genom att besluta om en ny förordning (SFS 2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av covid-19.

Konstnärsnämnden ska fördela 70 miljoner kronor och Sveriges Författarfond 10 miljoner kronor till enskilda kulturskapare i form av stipendier. Kulturrådet ska fördela huvuddelen av medlen, 370 miljoner kronor, till stora och små kulturverksamheter som förlorar intäkter till följd av evenemang som ställs in eller drabbas av merkostnader till följd av att evenemang har skjutits upp. För mer information, se här
För Konstnärsnämndens krisstipendier till följd av intäktsbortfall med anledning av Covid-19, se här. 
För Kulturrådets stödpaket till kulturen, se här.

Konstnärsnämnden omfördelar pengar för att kunna stötta fler konstnärer
Konstnärsnämnden kommer att dela ut totalt 100 extra arbetsstipendier. Arbetsstipendierna kommer att fördelas mellan ansökande inom de ordinarie utlysningarna. Nya utlysningar kommer alltså inte göras i dagsläget. 
För mer information, se här