2020-03-12

Policy för hantering av Coronavirus – covid-19

Med tanke på Coronavirusets spridning vill vi delge viktig information till dig som ansluten, samarbetspartner eller besökare till FST.

Bakgrund
Med anledning av den pågående spridningen av det nya Coronaviruset – covid 19 har FST infört en policy med syftet att i möjligaste mån bidra till att minska spridningen av smitta och belastningen på vården. Policyn tar sin utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer och i arbetsgivarens arbetsmiljöansvar enligt arbetsmiljölagen.

Folkhälsomyndighetens bedömning
Den 10 mars ändrades bedömningen av risken för allmän smittspridning i Sverige från måttlig till mycket hög. Bedömningen utgår från en 5-gradig skala där risknivåerna anges som mycket låg, låg, måttlig, hög och mycket hög. Folkhälsomyndigheten bedömer i dagsläget att Kina, Sydkorea, Iran, Italien, Hongkong och Österrike (delstaten Tyrolen) är länder med högre smittorisk och avråder därför från resor till dessa länder. Denna information uppdateras kontinuerligt.

Policy för medarbetare som vistats i områden med högre smittorisk
För den som har varit i ett land som myndigheten bedömer som ett område med högre smittorisk är det viktigt att personen är uppmärksam på luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber. I sådana situationer ska man ta kontakt med 1177 Vårdguiden för bedömning.

För personer som känner sig friska och inte har några symtom men som rest i områden som Folkhälsomyndigheten bedömer som områden med högre risk för smittspridning tillämpar FST tillsvidare följande regler:
Personer som rest i aktuella länder ska innan personer kommer tillbaka till arbetsplatsen informera närmaste chef om att en sådan resa skett. Personer som befunnit sig i aktuella områden ska arbeta hemifrån under en period om 10-1414 dagar räknat från hemkomsten. Arbetsuppgifterna ska planeras tillsammans med närmaste chef.

FST:s resepolicy
FST kommer under en period när smittspridningen pågår att vara mycket restriktiva med utlandsresor i tjänsten. Bedömning kommer att ske från fall till fall men om de inte bedöms som absolut nödvändigt ska utlandsresor i tjänsten i möjligaste mån ersättas med Skypemöten, telefonmöten eller mejlkommunikation.

För privata resor till områden som vid resetillfället bedöms som områden med högre smittorisk ska sådana resor stämmas av i förväg med närmaste chef. För den som rest i riskområden gäller att personen ska stanna hemma och arbeta hemifrån under en period om 10-14 dagar räknat från hemkomsten.

Vad kan var och en göra för att undvika smitta?
Stanna hemma när du känner minsta tecken på att du är sjuk, allt för att undvika att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Det viktigaste är att skydda de äldre i samhället som är extra känsliga.

En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögonen samt att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det är viktigt att sörja för god handhygien och tvätta händerna ofta och noga. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer.

FST kommer att uppdatera städinstruktionen för vår städfirma för att säkerställa att handtag och kranar etc. rengörs noggrant i samband med städning. Receptionen kommer också dagligen gå igenom lokalen för att torka av handtag till dörrar, köksmaskiner och touchknappar etc.

Möten på FST med externa gäster
Vid möten med externa gäster på FST ansvarar den som arrangerar sådana möten för att informera mötesdeltagarna om att vi har en policy avseende resande som vistats i områden med högre smittorisk. Policyn innebär att de som rest i riskområden inte ska besöka våra lokalen under en period om 14 dagar räknat från hemkomsten från ett sådant område. Den som arrangerar mötena ska erbjuda personer som nyligen kommit hem från riskområden med högre smittorisk att istället delta via Skype eller per telefon.

Från och med den 12 mars gäller att vi i möjligaste mån försöker begränsa externa möten och hålla så många möten som möjligt via telefon och Skype. Vissa möten kommer dock att behöva hållas och det råder alltså inget absolut förbud utan tanken är att vi inför varje möte ska ställa oss frågan om de lika gärna kan hållas i digital form. Om ni bedömer att mötet behöver hållas kan man alltså ha mötet under förutsättning att man stämt av med mötesdeltagarna att de känner sig friska och att de inte har rest i något riskområde under de senaste två veckorna.

Utökad möjlighet att arbeta hemifrån
Tillsvidare uppmuntrar vi medarbetarna att någon eller några dagar i veckan arbeta hemifrån för det fall det fungerar med arbetsuppgifterna. Arbete hemifrån ska i förväg stämmas av och planeras med närmaste chef. Det finns i nuläget ingen anledning till att allt arbete sker hemifrån men genom att arbeta någon eller några dagar hemma bidrar vi till att minska trängseln i kollektivtrafiken och att minska antalet kontaktytor.

För att komma åt datorn hemifrån behövs dels att ni har en dator hemma, dels att ni tar med mobiltelefonen hem. Kom alltså ihåg ta med mobilen hem varje dag eftersom det kan bli snabba förändringar för det fall myndigheter rekommenderar det.

Ytterligare information om coronaviruset/covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida​​​​​​​.