Stipendier

Anna Ahrenbergs fond

2017-02-15

I stadgarna för fonden beskrivs de personer och verksamheter som fonden kan stödja:

ur § 1: Stiftelsen skall hava till ändamål att lämna stipendier åt i Göteborg bosatta personer, som idka vetenskapliga, konstnärliga eller eljest kulturella studier.  Stipendier skola kunna lämnas icke blott till exempelvis lärare och elever vid svenska universitet, högskolor, gymnasier eller andra dylika undervisningsanstalter, utan även till institutionerna själva för att genom dem fördelas på sätt i varje särskilt fall närmare angives.  Ur avkastningen av fondens medel må bidrag kunna lämnas jämväl för befrämjande av välgörande eller kyrkliga ändamål. 

Utdelningspolicy
Stiftelsen beviljar årligen bidrag på cirka 2,3 Mkr. Under de närmaste åren kommer stiftelsen att använda en avsevärd del av tillgängliga medel för att främja ny forskning om Göteborg och dess invånare inför stadens 400-årsjubileum. Därutöver beviljar stiftelsen, efter skriftliga ansökningar, anslag till andra vetenskapliga studier eller prestationer samt årliga stipendier för förkovran i Rom och Grez-sur-Loing.

Bidrag för utbildning på grundnivå, studie- och konferensresor, levnadsomkostnader och liknande beviljas för närvarande inte.
Styrelsesammanträden hålls i slutet av mars eller början av april. samt under oktober. Ansökningar som skall behandlas vid dessa sammanträden skall ha inkommit senast 15 februari resp. 1 september om intet annat anges.