2024-04-30
FST:s årsstämma 2024. Foto: Marcus Wrangö.
Årsstämma

Rapport från FST:s årsstämma 2024

Tack för årets stämma! 84 medlemmar deltog vid föreningsstämman och cirka 100 personer var med vid den anslutande föreningsmiddag fredagen den 26 april på Wenner-Gren Center i Stockholm.

Så har vi nu formellt lagt år 2023 bakom oss. Tack till alla FST-medlemmar som var på plats och gjorde sina röster hörda när föreningen välkomnade till årsmötet med anslutande middag den 26 april på Wenner-Gren Center i Stockholm. I samband med stämman anordnades även en utbildning i PR och mediekontakter för tonsättare med Elisabet Widlund.

Stämman höll parentation för föreningens sedan föregående föreningsstämma avlidne medlemmar Georg Riedel och Tamás Ungváry.

FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin presenterade verksamhetsåret 2023 och väsentliga delar i förvaltningsberättelsen samt tackade styrelsen och kansliet för arbetsinsatser under det gångna verksamhetsåret. FST:s tonsättare och representant i NäMMU Jonas Forssell presenterade arbete i Stims arbetsgrupp för musikfrämjande verksamhet. 

Styrelseledamöter Johan Blixt och Tebogo Monnakgotla omvaldes för en period om två år, enligt valberedningens förslag. Då Johan Svensson hade förklarat sig ej stå till förfogande för omval och Marcus Wrangö, som suttit i styrelsen sedan 2014 och FST förordar att mandatperioder endast undantagsvis överskrider 8 år, valde stämman två nya styrelseledamöter; Anna-Karin Klockar och Per Anders Nilsson, enligt valberedningens förslag.

FST:s styrelse består nu i sin helhet av (mandatperiod i parentes):            

Martin Jonsson Tibblin, ordförande (2025)
Ylva Fred, vice ordförande (2025)
Johan Blixt (2026)
Henrik Denerik (nyval, 2025)
Anna-Karin Klockar (2026)
Katarina Leyman (nyval, 2025)
Tebogo Monnakgotla (2026)
Per Anders Nilsson (2026)

Till auktoriserade revisorer från KPMG omvaldes för en period om ett år Håkan Olsson Reising (ordinarie) och Henrik Brorsson (suppleant). Till ordinarie lekmannarevisor omvaldes Tony Blomdahl och som lekmannarevisorssuppleant omvaldes Peter Bjuhr, för en period om ett år. 

Stämman valde följande medlemmar att ingå i FST:s valberedning för en period om ett år: Stefan Klaverdal, sammankallande (omval), Johan-Magnus Sjöberg (omval) och Maria Lithell Flyg (nyval). 

Alexandra Zetterström Büchel, Nils Spangenberg och Stefan Östersjö invaldes som FST:s hedersmedlemmar. 

Martin Jonsson Tibblin konstaterade i samband med presentationen av verksamhetsåret 2023:

Musikbranschen är uppbyggd på ett ekosystem med ett antal värdekedjor där den kollektiva förvaltningen av rättigheter är säker, kostnadseffektiv, transparent och driven av rättighetshavarna själva. Den vilar på en fungerande upphovsrätt och fundamentala principer om återinvesteringar och satsningar på återväxt och främjande av musikalisk mångfald.

År 2023 har varit ett år där Föreningen Svenska Tonsättare navigerat genom utmanande tider med hög inflation, geopolitiska spänningar och försvagad kulturpolitik. Ändå har vi arbetat ihärdigt och målmedvetet för att flytta fram positionerna för den nutida konstmusiken. Vårt engagemang har inte vacklat och vi har vid flera tillfällen presenterat kraftfulla förslag. Genom fördjupad samverkan inom Stim-sfären och med KLYS har vi fått vår röst hörd i aktuella utredningar, bland annat om förändrad sjukpenningsgrundande inkomst för frilansare och kombinatörer som innehåller betydande förbättringar för de som har tillfälliga anställningar, oregelbundna inkomster och bedriver verksamhet i bolagsform. 

Det nordiska samarbetet har också intensifierats och stärkts, med spännande förväntningar inför Nordic Music Days i Glasgow 2024 som speglar det fortsatta engagemanget för att presentera svensk musik internationellt. 

FST:s Årsredovisning 2023 kan läsas i sin helhet här nedan.