Projektfinansiering

Utvecklingsprojekt Västra Götaland

2015-09-15

Stöd till utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens sätt att stimulera kulturen i hela Västra Götaland. De projekt som får stöd ska i likhet med övrig regional verksamhet bidra till att vidga deltagandet, gynna nyskapandet och till att göra Västra Götaland till en plats som syns och engagerar enligt kulturstrategin ”En mötesplats i världen” och utvecklingsvisionen VG2020. Kulturnämnden vill stimulera regional utveckling på kulturområdet och uppmuntrar samverkan mellan professionella och amatörer, mellan Västra Götaland och aktörer nationellt och internationellt och över konstartsgränser genom stöd till produktioner, konstnärliga processer, festivaler, förstudier och andra kulturprojekt.

Stöd till utvecklingsprojekt kan sökas av juridiska personer, företrädesvis ideella föreningar, som vill genomföra kulturprojekt i Västra Götaland. Läs mer om vem som kan söka utvecklingsprojekt i högerblocket under rubriken Viktig information.

Kulturnämnden prioriterar enligt följande:

  • Regional potential – projekten bedöms alltid utifrån ett regionalt perspektiv när det gäller finansiering, samarbeten och spridning. Projektet ska vara en angelägenhet för Västra Götaland och utveckla samarbeten över kommungränserna.
  • Gynna nyskapandet – kulturnämnden stödjer projekt med hög konstnärlig kvalitet, oväntade infallsvinklar och kreativa konstnärliga processer.
  • Vidga deltagandet – kulturnämnden prioriterar alltid projekt som motverkar all form av diskriminering, bidrar till interkulturell dialog, jämställdhet och samverkar med civilsamhället. Projekt för barn och unga prioriteras liksom projekt som inkluderar nationella minoriteter. Kulturnämnden vill också uppmuntra aktörer som inte tidigare haft stöd samt projekt som vänder sig till nya publikgrupper, gärna med hjälp av ny teknik.Ladda ner Riktlinjer för strategiområdet – Vidgat deltagande som PDF
  • Nära och fjärran – kulturnämnden uppmuntrar samarbeten med internationella aktörer. För att få stöd till internationellt samarbete är det viktigt att projektet tydligt anger vilka effekter projektet väntas ha i Västra Götaland.
  • Spridning – kulturnämnden prioriterar projekt som har utvecklade tankar kring hur man ska göra projektet tillgängligt för en stor publik och nya målgrupper och som förmår sprida erfarenheter från projektet i nya sammanhang.
  • Samverkan – kulturnämnden lägger särskild vikt vid att projektet utifrån sin lokala utgångspunkt samarbetar kring resurser och utvecklar sin kapacitet tillsammans med andra aktörer.
  • Medfinansiering – kulturnämnden förutsätter medfinansiering från den lokala nivån och från de samarbetsparter som ingår i projektet.