Projektfinansiering

Konstnärligt Utvecklingsstöd Uppsala

2015-11-15

Landstinget i Uppsala län utdelar årligen ett konstnärligt utvecklingsstöd om 100 000 kr i upp till två år. Stödet kan sökas av professionella kulturutövare med anknytning till Uppsala
län. Syftet är att under en längre period ge yrkesverksamma konstnärer möjlighet till utveckling och förnyelse. Ansökan ska innehålla beskrivning av mål och medel för den enskildes eller gruppens utveckling.

Konstnärligt utvecklingsstöd kan inte erhållas för

  • institutioners ordinarie verksamhet
  • enskilda personers studier eller fortbildning
  • fasta anskaffningar, investeringar och reparationer
  • produktion av årsböcker och festskrifter

Den som tilldelas konstnärligt utvecklingsstöd ska årligen till kulturnämnden lämna skriftlig rapport över
stödets användning föregående år. Rapporten ska också innefatta beskrivning av utvecklingsinsatser och
uppnådda effekter.