Projektfinansiering

Kulturfonden för Sverige och Finland

2014-04-01

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att öka samarbetet mellan dessa två länder genom att stödja strävanden för att öka kännedomen om och kontakten mellan ländernas kultur, samhällsliv och folk.

Fonden prioriterar

 • projekt av god kvalitet som ökar kännedomen om dessa länders kulturliv
 • får bra spridningseffekt
 • lockar nya målgrupper
 • ökar tillgängligheten
 • främjar mångfalden
 • bidrar till att nätverk skapas för nya målgrupper
 • projekt där ungdomar medverkar eller som riktar sig till ungdomar


Vem kan söka?

 • Sökande kan vara enskild person, organisation, förening, nätverk osv. Som regel beviljas inte bidrag till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ
 • Sökande skall vara bosatt eller huvudsakligen verksam i Sverige.


Till vad kan man söka?

 • bidrag kan sökas för bilaterala projekt/ändamål inom konst och kultur samt folkligt samarbete
 • bidrag beviljas i första hand till förmedling/genomförande av färdiga program; exempelvis teaterföreställningar, musikprogram, utställningar mm.
 • studier av kulturella, samhälleliga och ekonomiska förhållanden
 • ökad språkförståelse (svenska/finska), korta språkkurser/studier 
 • reportageresor och ökad information om finskt kulturliv i Sverige i media
 • finsk-svenska samarbetsprojekt inom nätverk inom områden ovan
 • anordnade av finsk-svenska lägerskolor för elever

Hur mycket kan man söka?

Fonden är i första hand delfinansiär av ett projekt och beviljar högst 85% av projektets totala kostnad. Mindre ansökningar om t ex resebidrag för enskilda personer o dyl kan dock beviljas hela beloppet.
Som regel beviljas högst 50 000 SEK till ett och samma projekt