Projektfinansiering

Svensk-Danska Kulturfonden

2014-04-01

Fonden har som ändamål att stödja kulturellt samarbete mellan Sverige och Danmark. Begreppet kultur innefattar konstnärliga och litterära intressen. Kännedomen om vetenskap, näringsliv, kultur och folk skall främjas och kontakter skapas på dessa områden. Stöd kan ges till undervisning och utbildning.

Fonden delar årligen ut projektbidrag om totalt ca 400.000-450.000 SEK.

Vem kan söka?

Svensk-danska kulturfondens projektbidrag kan sökas av enskilda personer, organisationer, föreningar och institutioner med flera. Som regel beviljas inte bidrag till ansökningar från kommuner, landsting eller statliga organ.

Till vad kan man söka?

Utifrån fondens ändamål prioriteras bidrag till:

•    Förmedling/samarbete kring svenska och danska konstutställningar, teater- och dansföreställningar, konserter och författarbesök.

•    Journalistresor för att i reportage eller annan form ta upp viktiga aspekter kring relationen mellan Danmark och Sverige på näringslivets, politiken eller kulturens områden.

•    Forskningsstudier vilka, som en del i ett pågående forskningsprojekt, belyser svensk-dansk språkförståelse eller ländernas gemensamma historia och dess kulturarv.

•    Förstudier/kartläggningar som syftar till att belysa likheter och olikheter i framtida utmaningar/ möjligheter för Danmarks och Sveriges samhällsutveckling och dess förhållanden till övriga Europa och den globala utvecklingen.

•    Lärarfortbildning som syftar till att stimulera en ökad undervisning i ländernas språk, kultur och samhällsliv.