Projektfinansiering

Stockholms läns landsting: projektstöd

2020-02-11

De projekt som beviljas stöd från Region Stockholms kulturnämnd ska omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Projektstöd kan sökas vid två tillfällen per år. Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. 
 

Vilka kan söka?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser) och enskilda firmor.
 

Vilken typ av projekt kan beviljas stöd?

Projektstöd kan ges för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis:

 • produktion av och/eller förmedling av kultur av publik karaktär, till exempel arrangemang som är öppna för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp
 • projekt vars huvudsyfte är utveckling, till exempel metod- och processutveckling, arbete i syfte att skapa nya nätverk, förnyelse av  teknik eller att utveckla interaktion, publikarbete eller spridande av kunskap
 • projekt för konstnärlig infrastruktur eller för att skapa förutsättningar för konstnärligt skapande i länet
 • internationella samarbetsprojekt och/eller EU-kulturprojekt med återkoppling till länet, till exempel samproduktioner, gästspel i länet eller residensverksamhet
 • paraply- och intresseorganisationer inom kultur som är specifikt inriktade på länet

Projektet får inte ha genomförts innan beslutsdatum.
 

Hur bedöms ansökningarna?

I bedömningen tas hänsyn till:

Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:

 • Originalitet
 • Hantverksskicklighet
 • Angelägenhet
 • Kontext

Regional angelägenhet:

 •  Konstnärligt och innehållsmässigt
 • Metodmässigt
 • Spridningsmässigt

Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla projekt:

 • Demokratiska värderingar
 • Tillgänglighet för funktionshindrade
 • Nationella minoriteters kultur
 • Kulturaktiviteter i skärgården