Projektfinansiering

Stockholms läns landsting projektstöd 2018:1

2018-03-06

De projekt som får Projektstöd ska tillsammans omfatta en mångfald av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i, utveckling av och tillgänglighet till kultur för länets invånare.

Vilka kan söka?

Projektstödet kan sökas av juridiska personer (föreningar, bolag, stiftelser etc.) och enskilda firmor.

Vilken typ av projekt kan beviljas stöd?

Projektstöd kan ges för tidsbegränsade kulturprojekt som genomförs i länet, exempelvis:

 • produktion och förmedling av kultur som är öppen för allmänheten eller riktar sig till en specifik målgrupp, exempelvis skolor
 • projekt vars huvudsyfte är metod- eller processutveckling
 • internationella projekt med återkoppling till länet såsom samproduktioner, gästspel i länet eller residensverksamhet.

Barn och unga (0-25 år) är en prioriterad målgrupp. Stöd ges inte till projekt som genomförs innan stödets beslutsdatum.

Bedömningsgrunder i korthet

I bedömningen tas hänsyn till:

Konstnärlig kvalitet, med det menas bland annat:

 • Originalitet
 • Hantverksskicklighet
 • Angelägenhet
 • Kontext

Regional angelägenhet:

 • Konstnärligt och innehållsmässigt
 • Metodmässigt
 • Spridningsmässigt

Övriga perspektiv som vägs in i den gemensamma bedömningen av alla projekt:

 • Demokratiska värderingar
 • Tillgänglighet för funktionshindrade
 • Nationella minoriteter
 • Kulturaktiviteter i skärgården
   

En referensgrupp bedömer ansökningarna. Referensgruppens bedömning är rådgivande och beslut tas av kulturnämnden.

Landstingets syfte med stöd till kultur

Vi vill ge möjlighet för många olika aktörer att söka finansiering till sin verksamhet. På så sätt verkar landstinget för ett rikt kulturutbud med stor variation av kulturella och konstnärliga uttryck, röster och metoder i länet. Stöden ska främja alla former av kultur och ta hänsyn till både spets och bredd. Såväl etablerade som nya kulturaktörer ska ges möjlighet att bidra till detta. Barn och unga är den högst prioriterade målgruppen.

Vi vill med stödformerna möjliggöra för nya sökande samtidigt som det bör finnas utrymme för viss kontinuitet. Ett övergripande syfte är att öka delaktighet i och tillgänglighet till kultur för länets invånare. Den totala fördelningen av stöd ska återspegla en bredd av konstarter, stora och små aktörer, upphovspersoner och medverkande av olika kön och kulturell och etnisk bakgrund. Kultur av, med och för nationella minoriteter samt kulturaktiviteter som genomförs i skärgården är också viktiga områden. Stödgivningen ska vara inriktad på initiativ och aktiviteter inom kultur- och konstområdet som är av regionalt intresse.