Projektfinansiering

Region Stockholm: Särskild utlysning av kulturstöd med anledning av coronapandemin

2020-04-29

Region Stockholm ser de stora ekonomiska effekterna coronapandemin har på kulturlivet och vill stötta kulturaktörer med ett tillfälligt stöd för att delvis kompensera intäktsbortfall och merkostnader. Därför har kulturnämnden beslutat om en särskild utlysning av kulturstöd om 6,4 miljoner kronor.

Stödet kan främst sökas av:

  • kulturaktörer som beviljats Verksamhetsstöd från kulturnämnden 2018, 2019 och/eller 2020.
  • kulturaktörer hemmahörande i stockholmsregionen som beviljats Projektstöd under 2018, 2019 och/eller 2020.
  • kulturaktörer hemmahörande i stockholmsregionen som beviljats Scenkonststöd under 2018, 2019 och/eller 2020.
  • regionala centrumbildningar och distrikts- eller paraplyorganisationer inom kulturområdet, för särskilda insatser kopplat till rådande situation.

Då coronapandemins effekter på verksamheten kan vara olika för olika aktörer är stödet öppet att söka för både intäktsbortfall, oförutsedda kostnader eller merkostnader för förändrad, uppskjuten eller inställd verksamhet eller andra faktorer som påverkar verksamheten.

Det totala beloppet för fördelning i denna särskilda utlysning uppgår till 6,4 miljoner och påverkar inte nuvarande eller kommande kulturstödsomgångar. Till grund för bedömning ligger kulturnämndens kriterier gällande konstnärlig kvalitet och regional angelägenhet. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.