Projektfinansiering

Kulturrådet: Musikutgivning (fonogram)

2022-09-06

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

Kan du ansöka? 

Du kan söka det här bidraget om du representerar:

  • en organisation, professionellt verksam i Sverige, som är juridisk eller fysisk person med F‑skattsedel, eller
  • en organisation professionellt verksam i ett annat nordiskt land för utgivning av samisk musik.

Den sökande organisationen ska ha det samlade ansvaret för den utgivning som ansökan gäller. 

Aktör med en offentlig huvudman, såsom stat, kommun eller region, kan inte söka detta bidrag. Med offentlig huvudman avses även organisationer i vars styrelse eller motsvarande ledningsorgan mer än hälften av antalet ledamöter är utsedda av stat, kommun eller region.
 

För vad kan du få bidrag?

Bidrag kan sökas för delfinansiering av professionellt framställd utgivning som är minst 15 minuter lång, bestående av inspelad musik eller ljudkonst. Du kan söka bidrag för ett utgivningsprojekt som innefattar produktion, distribution och marknadsföring av en utgivning som tillgängliggörs för allmänheten. Med produktion menar vi inspelning, mixning, mastring och färdigställande av utgivningen.

Utgivningen kan vara enbart digital men det går också bra att söka för fysisk utgivning (exempelvis på LP eller CD). Observera att bidraget inte kan sökas för att finansiera eget kompositionsarbete/låtskrivande, investering i utrustning eller arbetslokal. 

Ansökan kan gälla både redan utgiven musik och planerad musikutgivning.

  • Redan utgiven musik ska ha blivit utgiven tidigast tre månader innan sista ansökningsdag.
  • Planerad musikutgivning ska ske senast 12 månader efter sista ansökningsdag.

 

Det går att få stöd för upp till 50 procent av utgivningens kostnad. Bidragssummor över 100 000 kronor beviljas sällan.

För att kunna få stöd för musikutgivning måste du som söker också ha annan finansiering för projektet. Det kan till exempel vara egna medel, sponsring eller liknande. 
 
Hänsyn tas till om musikutgivningsprojektet redan har beviljats annat statligt stöd. Detta hindrar inte sökande från att söka andra statliga bidrag, utan det betyder att specifika kostnader för utgivningsprojekt inte ska finansieras dubbelt med olika statliga bidrag.
 
För musikutgivningar med internationell prägel prioriteras projekt där minst en av personerna i konstnärligt ledande roll i produktionen är verksam i Sverige.