Projektfinansiering

Kulturrådet: Musikutgivning (fonogram)

2020-03-05

Det här bidraget finns till för att främja ett brett utbud av konstnärligt och kulturpolitiskt värdefulla musikutgivningar.

Kan du ansöka? 

Du kan söka det här bidraget om du representerar:

  • en organisation, professionellt verksam i Sverige, som är juridisk eller fysisk person med F‑skattsedel, eller
  • en organisation professionellt verksam i ett annat nordiskt land för utgivning av samisk musik.

Den sökande organisationen ska vara masterägare och ha ett samlat ansvar för den utgivning som ansökan gäller. 

Aktör med stat, kommun eller landsting som huvudman kan ej söka detta bidrag.
 

För vad kan du få bidrag?

Du kan söka bidrag för produktion, distribution och marknadsföring av en enskild musikutgivning. Med musikutgivning menar vi professionellt utgivna inspelningar av musik och ljudkonst som tillgängliggörs för allmänheten.

Ansökan kan gälla både redan utgiven musik och planerad musikutgivning.

  • Redan utgiven musik ska ha blivit utgiven tidigast tre månader innan sista ansökningsdag.
  • Planerad musikutgivning ska ske senast 12 månader efter sista ansökningsdag.

För att kunna få stöd för musikutgivning måste du som söker också ha annan finansiering.

Det går att få stöd för upp till hälften av produktionens kostnad.

Hänsyn tas till om musikutgivningsprojektet redan har beviljats annat statligt stöd. Detta hindrar inte sökande från att söka andra statliga bidrag, utan det betyder att specifika kostnader för utgivningsprojekt inte ska finansieras dubbelt med olika statliga bidrag.

För musikutgivningar med internationell prägel prioriteras projekt där minst en av personerna i konstnärligt ledande roll i produktionen är verksam i Sverige.