Projektfinansiering

Kulturfonden för Sverige och Finland

2015-02-01

Kulturfonden för Sverige och Finland har till syfte att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och folk.

Bidrag ur fonden kan sökas av enskilda personer, organisationer och föreningar med verksamhet inom fondens intresseområde. 

Aktivitetsbidrag

Bidrag beviljas i första hand till aktiviteter vars syfte är:

...  att förmedla och utveckla ländernas kulturliv

... öka intresset för det finska språket i Sverige och det svenska språket i Finland

... öka kunskapen om ländernas gemensamma historia och deras efterföljande samhällsutveckling

... belysa framtida utmaningar och möjligheter för ländernas näringsliv, samhällsutveckling och kultur

 

Utifrån det ovan angivna syftet prioriteras aktiviteter som:

... utvecklar dagens samarbete och finner nya områden/nätverk/målgrupper för utbyte mellan de båda länderna i framtiden

... genomförs/förmedlas på orter i Sverige/Finland där kunskaperna om/kontakterna med länderna är förhållandevis små

... är nyskapande och inte har genomförts tidigare och som ger en ny bild och förmedlar en ny kunskap, nya vetenskapliga rön om Sverige/Finland och de svensk-finländska relationerna

... har möjlighet att få långsiktiga effekter

... i den offentliga debatten ökar intresset för Finland i Sverige och vice versa

 

Vilken målgrupp prioriteras?

Utgångspunkten är att de aktiviteter som fonden stöder skall vara öppna för alla och vända sig till en bred målgrupp.

 

Aktiviteter där ungdomar medverkar eller som riktar sig till ungdomar prioriteras särskilt. Detsamma gäller i de fall då den sökande har en förmedlande roll, så som t.ex. lärare och journalister.