Projektfinansiering

Konstnärsnämnden: Internationellt kulturutbyte och resebidrag

2022-10-21

Konstnärsnämnden kan ge bidrag till internationellt kulturutbyte och resebidrag.

Bidrag till internationellt kulturutbyte kan dels avse svenska konstnärers deltagande i utbyte utomlands, dels utländska konstnärer eller andra personer som bjuds in till Sverige, i första hand för att utbyta idéer eller arbeta här med svenska konstnärer.

Resebidrag kan sökas för svenska konstnärers egeninitierade resor i de fall det inte finns någon inbjudan. Bidragen är individuella och ges enbart till enskilda konstnärer – ej till grupper, organisationer e.d. Det finns dock möjligheter för duor att få stöd. Huvudsyftet med bidraget är att presentera svensk konst och svenska konstnärer för en utländsk publik, samt att främja samarbete och utbyte mellan svenska och utländska konstnärer.

 

Utbyte i utlandet

För att få bidrag för utbyte i utlandet krävs att du har en inbjudan/bekräftelse från arrangören/samarbetsparten i det land du ska resa till. Av inbjudan ska framgå vad du ska göra och när, samt vad den inbjudande parten står för (t.ex. gage, logi, lokal). 
 

Konsert/turné 

I samband med konsert eller turné kan du få bidrag för i första hand rese-, transport- och försäkringskostnader. Den utländske arrangören förutsätts betala gage samt stå för kostnader för uppehälle. 
 

Arbetsvistelse 

Om du är inbjuden att delta i någon form av internationellt samarbetsprojekt kan du söka bidrag för det. Bidrag till produktionskostnader ges inte.
 

Seminarium/konferens/workshop

En enskild konstnär kan få bidrag för aktivt deltagande i form av föredrag vid internationellt seminarium eller konferens, eller för att genomföra en workshop i utlandet. Bidraget kan avse kostnader för resa och uppehälle.

OBS! Om du ska delta i ett internationellt seminarium, konferens eller workshop ska du söka resebidrag och välja studievistelse eller seminarium/konferens som huvudsakligt ändamål.

 

Det kan naturligtvis finnas andra typer av internationellt kulturutbyte än dessa. Kontakta gärna myndigheten om du är osäker på om du kan söka stöd eller ej.

 

Utbyte i Sverige

Du kan söka bidrag för att bjuda in utländska konstnärer eller andra personer som kan ge värdefulla impulser till Sverige. Kärnan ska vara de svenska konstnärernas utbyte av samarbetet. Det kan exempelvis avse ett gemensamt kompositions-, repetitions- eller konsertarbete. Du kan också bjuda in någon för att framträda på ett seminarium, en konferens eller workshop. Det senare förutsätter i regel att arrangemanget är öppet också för andra än den svenska arrangören. 

Bidrag ges inte till produktionskostnader utan avser endast resor och i vissa fall uppehälle. Det ska finnas ett samarbete mellan konstnären i Sverige och den/de som bjuds hit.

 

Resebidrag

Resebidrag ger konstnärer möjlighet att utan inbjudan resa utomlands under kortare tid i arbets- eller fortbildningssyfte. Du kan till exempel få bidrag för egeninitierade arbetsvistelser, deltagande i seminarium/konferens eller studievistelse för att delta i kurser. Resan ska främja din egen konstnärliga utveckling och/eller arbetsmöjligheter.