Projektfinansiering

Helge Ax:Son Johnsons stiftelse

2020-02-01

Helge Ax:son Johnsons stiftelse har till ändamål:

 • att utöva välgörenhet,
 • att stödja litterär och konstnärlig verksamhet,
 • att främja vetenskaplig forskning samt
 • att understödja undervisnings- och studieverksamhet i landet.

Bidrag kan sökas av:

 • enskild person som är svensk medborgare eller har anknytning till Sverige, svensk institution eller skola,
 • svenska stiftelser, institutioner, föreningar och sammanslutningar.

Bidrag till konstnärlig verksamhet lämnas till såväl enskilda personer som föreningar och sammananslutningar.


Till enskilda personer lämnas bidrag för:

 • studier efter grundläggande högskolestudier
 • konstnärlig forskning/konstnärligt utvecklingsarbete
 • studier i utlandet när motsvarande studiemöjlighet saknas inom landet
 • projekt, för vilka erfordras särskilda studier eller studieresor (sökande skall beträffande resa kortfattat motivera behovet därav)
 • projekt, företrädesvis av engångsnatur, i grupper och föreningar

Musikstuderande kan undantagsvis beviljas bidrag till instrument.
Enskilda sökande skall bifoga skriftlig referens, ej över ett åt gammal.