2015-02-13
Foto Katarina Widell

Mindre konstmusik når ut i landet

RANKs nationella turnénätverk läggs ned efter att Kulturrådet avslagit ansökan om medel. FST beklagar detta djupt, eftersom RANKs turnénätverk varit ett lyckat och kostnadseffektivt sätt att tillgängliggöra samtida konstmusik av hög kvalitet till människor i alla delar av landet. Med Kulturrådets avslag försvinner nu den enda samordnande turnéstrukturen för ny musik i Sverige.

I Kulturrådets egen utredning Arrangörer på Musikområdet från 2013, lyfts RANKs turnénätverk fram som ett exempel på hur musiklivet övertagit Rikskonserters musikförmedlande roll. Det gäller turnéproduktioner av hög kvalitet i syfte att stärka det fria konstmusiklivets bas – både utövarna och arrangörerna – med utgångspunkt i deras egna initiativ och önskemål. Upprepade gånger slår utredningen fast att stödet till arrangörer på musikområdet har huvudsyftet att tillgängliggöra levande musik av hög kvalitet till så många människor som möjligt, i alla delar av landet.

Sedan 2012 har musikriksförbundet RANK – paraplyorganisation för arrangerande musikföreningar inom det samtida konstmusikområdet – drivit det nationella turnénätverket, som en modell för att stödja utvecklingen av den breda, samtida konstmusiken. Det har dels skett i form av reguljära turnéer, dels genom mer omfattande musikresidens som turnerar mellan de 38 medlemsföreningarna. 2012-2014 fick projektet stöd av Musikverket, under dessa tre år genomfördes 165 konserter (40 turnéer och 9 residensprojekt) över hela landet, till en kostnad av sammanlagt 3,2 miljoner.

6 februari tog Kulturrådet beslut om bidrag till arrangörer för engagemang av fria musikgrupper, och RANKs förhoppning var att Musikverkets projektstöd nu skulle övergå i fortsatt statligt stöd. Så blev inte fallet. Kulturrådet motiverade detta med att man hellre prioriterar de enskilda aktörerna än ett turnénätverk.

Föreningen Svenska Tonsättare kan inte nog understryka vikten av RANKs turnénätverk. Med Kulturrådets avslag försvinner nu den enda samordnande turnéstrukturen för ny musik i Sverige. Beslutet slår i ett slag sönder ett av de mest framgångsrika nationella musikprojekt som genomförts på många år. Utan samordning och subventionering kommer denna musik tyvärr att få mycket svårt att nå ut i hela landet.

Vi hoppas nu att Kulturrådet beaktar de negativa konsekvenserna och snarast hittar en lösning, så att RANK kan fortsätta den unika verksamhet som med statliga medel byggts upp. Att vänta ett år till nästa ansökningsomgång är inte realistiskt – den här struktursatsningen kan inte placeras i frysen och sedan tinas upp. Läggs den ner är den mycket svår att återskapa.

 

för FSTs styrelse

Martin Q Larsson, ordförande