2023-09-08
Norrbotten NEO vid en presentationsdag för ny svensk kammarmusik den 9 mars 2020 i Grünewaldsalen i samarbete med Konserthuset Stockholm, Kungl. Musikaliska Akademien, Svensk Musik och FST. Foto: Martin Jonsson Tibblin.

Öppet brev till kulturminister Parisa Liljestrand

Med anledning av avsaknaden av huvudmannaskap för ensemblen Norrbotten NEO har Föreningen Svenska Tonsättare skickat ett öppet brev till kulturminister Parisa Liljestrand.

Norrbotten NEO har sedan starten 2007 haft en avgörande betydelse för svenska tonsättare och den nyskrivna musikens utveckling. Under årens lopp har Norrbotten NEO – som Sveriges enda fasta ensemble för samtida konstmusik – medverkat till att utveckla och sprida den nutida musiken genom 170 uruppföranden som de framfört i Sverige och på internationella turnéer. Ensemblen har i uppdrag att främja utvecklingen av svensk kammarmusik genom att kontinuerligt beställa nya kompositioner och arbeta med en bredd av tonsättare.

Ensemblen skapar inte enbart arbetstillfällen för tonsättare; den verkar även för att en bred publik ska få möjlighet att möta nutida musik på allra högsta nivå. Inte minst viktig är ensemblen för alla de barn och unga som NEO mött under åren. Publikens uppskattning visas inte minst i nomineringen till Nordiska rådets musikpris som ensemblen fått 2023.

Norrbotten NEO har även varit en framgångsrik samarbetspartner för Sveriges musikhögskolor där hundratals tonsättarstudenter fått möjlighet att arbeta och utvecklas med ensemblen. NEO har spelat över 300 studentverk och har därmed varit en viktig del i den nutida konstmusikens utveckling och framtid. Därtill ska det nämnas att ensemblen även varit starkt bidragande till den vitala forskningsmiljö som skapats på Musikhögskolan i Piteå. Flera pågående och planerade forskningsprojekt involverar NEO vilket skapar problem för de forskare och studenter som tvingas planera om eller lägga forskningsprojekt på is om NEO inte finns kvar efter årsskiftet.

Modern musik förutsätter en stark offentlig finansiering och Norrbotten NEO har till hälften finansierats av staten via Kulturrådet. Region Norrbotten samt kommunerna Luleå och Piteå har delat på finansieringen av den andra hälften. Det är fortsättningsvis avgörande att det satsas resurser på förutsättningar för skapande och framföranden av nyskriven musik.

Om inga åtgärder tas kommer Norrbotten NEO stå utan huvudman vid årsskiftet 2023/2024 vilket innebär att vårt land förlorar en unik orkester som är väldigt svår att återskapa. Detta är en fråga om hur vi säkerställer alla medborgares tillgång till ett brett och vitalt kulturliv som bidrar till kulturell utveckling och nationell identitet. Ett kulturliv skapas inte isolerat; det är en pågående process som kräver kontinuerlig investering i det nyskapande.

Med anledning av detta föreslår Föreningen Svenska Tonsättare att staten bör tar över huvudmannaskapet för Norrbotten NEO och ge dem ett nationellt uppdrag att verka för den nutida musikens utveckling genom nybeställningar och spridning av nyskriven samtida musik till publik i hela landet. Genom detta skulle staten garantera att:

  • Den nyskrivna musiken får sammanhang och framförs i hela landet
  • Pedagogiska- och forskningsrelaterade projekt kan göras för att främja återväxten inom hela musikområdet
  • Genom internationella turnéer stärka och upprätthålla Sverige som musiknation

Vi uppmanar regeringen att ta initiativ och nödvändiga steg för att säkerställa Norrbotten NEO:s fortlevnad.

Martin Jonsson Tibblin
Ordförande
Föreningen Svenska Tonsättare

 

Stockholm, den 9 september 2023