2014-11-24

New:Aud – Europeiskt publikutvecklingsprojekt

New Music:New Audiences
är ett EU-projekt som handlar om att utveckla nya konsertformer för samtida konstmusik. Under två år har 31 ensembler i 17 länder bytt musikaliska verk med varandra, och samarbetat om att prova nya vägar för att finna en ny publik, och behålla den. Nedan berättar Ikaros van Duupen från Buma Cultuur om sin syn på projektet.

De senaste åren har ett stort antal europeiska ensembler – främst konstnärliga ledare och marknadsförare, men även personer från olika stödjande institutioner som musikinformationscentrum, tonsättarföreningar och upphovsrättssällskap – sökt nya vägar för att attrahera en större publik. Genom konserter har man utfört experiment med till exempel konsertformat, spelplatser och marknadsföring. Forskare inom publikutveckling har följt dem och utvecklat nya verktyg/metoder utifrån sina slutsatser.

Jag anser att det här projektet förtjänar stor uppmärksamhet, precis som ”ny musik” gör. Det är dock inte självklart, om det nu någonsin varit det. Idag fattar man beslut på ett helt annorlunda sätt än tidigare. Människor har stor valfrihet när det gäller hur de vill tillbringa sin lediga tid. Var hämtar de sin information, på vilka grunder fattar de sina beslut och vad förväntar de sig? Det är viktigt för den samtida klassiska musiken att skaffa sig god insikt i flera av dessa frågor för att kunna presentera så äventyrliga, förnyande och spännande verk som möjligt för sin publik.

Jag tycker att det speciella med New Music:New Audiences är att det handlar om en gemensam insats i ordets rätta bemärkelse. Idag delar människor information mer än någonsin. De tar sig tid att göra research, att reflektera och ställa frågor för att få till stånd förändring. Det här kan tyckas självklart, men i en tid i snabb förändring och med mycket begränsade budgetar är det faktiskt inte det. Genom att ensemblerna träffas ett par gånger per år stärks banden och det sker viktigt kunskapsutbyte när det gäller konsertformat, marknadsaktiviteter och så vidare.

Men är denna kollektiva gruppanda tillräckligt för att vi ska kunna fortsätta nå vår publik? Jag tror att det helt klart är ett steg i rätt riktning, men att den kollektiva andan nu måste vidgas. I framtiden måste även andra grupper involveras i projektet i framtiden. Grunden i New:Aud är verk som framförs och samlas i en databas, som goda exempel på hur experiment kan genomföras. Nu måste även tonsättarna ges en större roll i arbetet med att upprätthålla kontakten med publiken. Det kan till exempel ske genom att komma med input när det gäller hur ett verk kan framföras, genom att spela en mer aktiv roll i presentationen av ett verk och man kan förmodligen också tänka sig många andra sätt.

Detta räcker emellertid inte. Vi bör även samarbeta mer med olika spelplatser och festivaler. Även om de har egna frågeställningar att hantera är det av stor vikt att de fortsätter ta risker, för att även i fortsättningen kunna ge plats åt nya verk. Att ett verk framförs på så bra sätt som möjligt ligger i allas intresse. Det handlar inte bara om det bästa framförandet rent tekniskt utan också om att framförandet ska göra verket rättvisa och generera stor uppmärksamhet från både publik och media.

Nu mer än någonsin behöver vi se det här projektet som ett gemensamt uppdrag och arbeta tillsammans för olika sätt att förverkliga det. Genom gemensam ansträngning blir vi fortsatt lyssnade på!  

Ikaros van Duupen
Buma Cultuur      

Artikeln är översatt från engelska. Den kan läsas i original på http://www.komponistforeningen.dk/node/29790


New Music:New Audiences är ett projekt inom EU:s Cultura-program, och har under två år involverat 31 ensembler från 17 länder. Projektet var en uppföljning av EU-projektet Re:New Music. FST var en av inititativtagarna till projektet, och från Sverige medverkade dessutom Kammarensemblen och Gageego.


Nedan har projektledaren sammanfattat några av lärdomarna från projektet. Senare i höst kommer dessa att sammanställas i en offentlig rapport.

Innovativt samarbete. New:Aud uppfann en modell för samarbete om publikutveckling, nämligen att matcha europeiska musikensembler med en gemensam agenda. Ensembler med ett intresse för att utveckla urbana konserter för ung publik slogs samman till en grupp, ensembler som ville integrera konserter med sociala medier i en annan grupp, och grupperna träffades sedan på mötesplatser där ensembleledare konkret hjälpte varandra att utveckla nya konsertkoncept. Det fanns också workshops om som ”hur ska du göra konserter med ny musik för barn”, ”hur kan du skapa radikala konsertupplevelser genom att lämna den traditionella konserthuset” och många andra ämnen. Totalt gjorde New:Aud 19 internationella workshops med deltagande av ensembleledare, experter, publikforskare och samarbetskonsulter.

Konserter. Resultatet av New:Auds workshops var en serie konserter som testat nya former av möten mellan publiken och musiken. Med 62 konserter genomförda hittills, är det omöjligt att ge en samlad bild av vad vi har varit med om, men en handfull konserter har varit särskilt minnesvärda: till exempel till London Sinfoniettas experiment med att bjuda in publiken att komponera med hjälp av Twitter. Eller den polska Kwartludiums banbrytande barnkonserter, där olika kombinationer av musik och spel testades under flera konserter.

Kunskap. De 62 konserterna har gett en avgörande erfarenhet och kunskap om konsertformer och deras kommunikation med en modern publik. Till exempel, för att kunskapen om hur man bäst programsätter ny konstmusik för tonåringar, eller hur man skräddarsyr en konsertsituation för ett visst sätt att konsumera musik. Erfarenheterna har varit ovärderliga för ensemblera, och kunskapen kommer inte att glömmas. NewAud har samarbetat med ett nätverk av forskare över hela Europa, och på så sätt kunna samla en kunskapsbank som kommer att sammanfattas i en rapport av den hyllade publikforskaren Heather Maitland.

Nätverk. Åtta år av samarbete och två EU-projekt har skapat ett starkt nätverk, och för många deltagare som ansluter sig till nätverket har detta varit en av de starkaste vinsterna i sig själv. Detta beror på ny musik ofta odlas i små isolerade fickor spridda över den europeiska kontinenten. En tysk avantgardistisk ensemble eller en holländsk tonsättarförening kan ibland må bra av att känna att de inte är ensamma i hela världen! Att ägna sig åt aktivt samarbete med europeiska kollegor har gett många av New:Auds deltagare ett konkret uppsving i form av samarbete, råd och erfarenheter, inspiration och motivation.

En framtid för ny musik. Först och sist: New:Auds viktigaste resultat har dock varit arbetet med att utveckla plattformar för ny musik att möta sin publik i framtiden. Varför detta arbete är så viktigt beror på att denna musik under senare år stadigt förlorat sin tidigare privilegierade ställning. För inte så länge sedan kunde konstmusikensembler ta publiken för givet, eftersom allmän utbildning fick människor att söka traditionella konsertsalar. Men denna tradition har försvunnit, och om inte vi kan uppfinna nya ramar för hur människor kan träffas i samband med ny musik, kommer världen snart att vara en konstart mindre.

Thomas Demidoff, Projektledare

Texten är sammanfattad och översatt från danska. Kan läsas i sin helhet på http://www.komponistforeningen.dk/node/29785