2020-11-23

Glöm inte att söka FST:s stipendium 2020!

Sista ansökningsdag för Stim-anslutna tonsättare är den 30 november 2020.

Varje år delar FST ut stipendier till yrkesverksamma Stimanslutna tonsättare inom det konstmusikaliska området. 

Urvalskriterier som har fastställts av FST:s styrelse är följande:

Krav
• Den ansökande får ej ha tilldelats ordinarie Stim-stipendium (om 50 000 kr) eller Konstnärsnämndens arbetsstipendium eller långtidsstipendium under innevarande år. Erhållna krisstipendier från Konstnärsnämnden beaktas dock inte.
• Den som erhållit Stims extrastipendium år 2020 (om 10 000 kronor) kan även ansöka om FST:s stipendium, men vid tilldelning reduceras i de fallen FST-stipendiebeloppet med 10 000 kronor.
• Man kan inte få FST-stipendium två år i följd. Den som erhöll FST:s stipendium 2019 kan alltså inte ansöka i år.

Bedömningskriterier
• Den ansökandes aktivitet som tonsättare beaktas (primär bedömningspunkt).
• Den ansökandes ekonomiska situation beaktas.

Beslut om tilldelning tas av FST:s stipendiekommitté som består av tre föreningsmedlemmar samt föreningens ordförande som föredragande utan rösträtt (enligt stämmobeslut 2011-04-08). Stipendiebeloppet har de senaste åren varit 50 000 kr.

Besked om tilldelning av FST-stipendier sker tidigast i mitten av december och publiceras även på FST:s hemsida och andra publika kommunikationskanaler. Utbetalning till stipendiater sker tidigast i slutet av december.

Du ansöker direkt via formuläret här.