2015-04-30

FST bevakar kyrkomusiken

Kyrkan har sedan urminnes tider varit en dominerande kulturhärd och kyrkomusiken har utan tvekan haft en framskjuten position i den historiska konstmusikutvecklingen. Idag ser vi oroande tendenser till trivialisering av detta viktiga kulturområde, när en instrumentell syn på musiken hotar att urholka den upplevelsepotential som förutsätter kvalitetsmedvetenhet och konstnärligt manöverutrymme. Även om konstens och musikens egenvärde även tidigare ofta ifrågasatts i religiösa sammanhang, fortsätter åtskilliga betydande musikskapare att se den sakrala miljön som oerhört stimulerande och utmanande.

Föreningen Svenska Tonsättare har under 2015 instiftat en arbetsgrupp med uppgift att arbeta med och bevaka svensk kyrkomusik. Vi ser oss mer som en ”tontankesmedja” än en kommitté, och vår ambition är att värna musikalisk kvalitet och förnyelse i såväl liturgi som kyrkokonsertanta sammanhang.

Upprinnelsen till gruppen står att finna i det faktum att FST inte tillfrågades som remissinstans när det nya förslaget till Svenska kyrkans kyrkohandbok gick ut på remiss. Denna handbok innehåller en mängd musik som ligger i vår förenings intressesfär och därför borde föreningen vara en självklar instans.

Föreningen lämnade istället en spontanremiss, vilket också lett till att FST-representanter nu finns med i en referensgrupp till handboksarbetet. När kyrkan skildes från staten försvann kyrkomusiknämnden, vilket innebär att tonsättarna idag kan behöva inta en central roll när det gäller att bevaka att kyrkans musik inte förflackas, utan även i framtiden kan behålla en hög konstnärlig nivå och bidra till att den samtida konstmusiken får finnas kvar, fördjupas och utvecklas.

Tontankesmedjan vill:

  • skapa opinion för kvalitetstänkande inom kyrkomusiken och göra den synlig i musiksamhället i stort
  • etablera kontakter med hela kyrkomusiksverige, skapa mötesplatser mellan kyrkomusiker och tonsättare, arrangera workshops och konferenser
  • stimulera till nya beställningar och samordna dessa
  • bidra till en översyn av de upphovsrättsliga ersättningarna för musik framförd i kyrkans konserter och gudstjänster

Maria Löfberg, Kjell Perder, Johan Magnus Sjöberg, Thomas Åberg