2019-02-11

Folk och kultur 2019

FST:s medverkan under Folk och Kultur 2019

Den gränsöverskridande nya mötesplattformen, som arrangerades i Eskilstuna för andra gången, 6-9 februari, samlade det svenska kulturlivet, från förtroendevalda och tjänstemän till kulturskapare, publicister och debattörer. I år låg fokus på kulturpolitiska frågor på nordisk nivå. Föreningen svenska tonsättare var på plats och deltog i många debatter och samtal om musiklivet, konstnärlig frihet, politisk styrning och om EU:s nya upphovsrättslagstiftning. 

Att skapa bättre villkor för konstnärer är en av den här regeringens viktigaste kulturpolitiska prioriteringar, sa kultur- och demokratiminister Amanda Lind när hon besökte det kulturpolitiska konventet Folk och Kultur under torsdagen. Att kulturskapare och konstnärer kan arbeta under rimliga villkor är för mig en förutsättning för ett vitalt kulturliv. De enskilda kulturskaparna tillhör kulturlivets absoluta fundament. De är ju också kärnan i den kultur som exempelvis våra kulturinstitutioner över hela landet producerar och visar”, fortsatte ministern.

Agenda för svensk musikpolitik
Inom ramen för nätverket "Ett musikliv för alla!", medverkade FST i ett program där kulturutskottets ledamöter från alla partier bjöds in till ett öppet samtal om den framtida agendan för svensk musikpolitik. Debatten arrangerades av 22 nationella musikorganisationer och leddes av MAIS:s ordförande Lisa Sand. Nätverket har sedan en längre tid uttryckt behovet av en parlamentarisk utredning av musiklivets komplexa ekosystem. Sedan Sveriges nuvarande kulturpolitik grundlades, har förutsättningarna för svenskt musikliv förändrats. Efter debatten var det tydligt att samtliga riksdagspartier är eniga om att det behövs en kartläggning eftersom musiklivets ekosystem är komplext och omfattande och förutsättningarna ser olika ut i landet.

- Det är dags att alla parter konstruktivt bidrar till hållbara och långsiktiga lösningar för det svenska musiklivet, kommenterade FST:s ordförande Martin Jonsson Tibblin i P1 Kultur (hör inslaget vid 04.08 inne i sändningen). 

Ta del av hela panelsamtalet med kulturutskottets politiker här och Musikpolitiska uppropets 5 punkter här. 

En nödvändig kulturinjektion för Europa? - om EU:s nya upphovsrättslagstiftning 
Samtidigt som det avgörande Coreper-mötet om copyrightdirektivet ägde rum i Bryssel, genomförde KLYS ett seminarium om EU och upphovsrätten med fokus på DSM-direktivet under Folk och Kultur. Seminariet lyfte centrala delar av direktivet och beskrev dess konsekvenser utifrån en politisk, konstnärlig och yttrandefrihetsrättslig kontext, inte minst mot bakgrund av en ny svensk regering och ett stundande EU-parlamentsval i maj. Seminariet tog även upp vad upphovsrätten innebär för den konstnärliga friheten och försörjningen för kulturskapare. Sanna Wolk, professor i upphovsrätt vid Uppsala universitet/ immaterialrättschef vid Cirio, Skaps ordförande Alfons Karabuda, Susin Lindblom, förbundsdirektör på Sveriges Dramatikerförbund, Robert Nilsson, kansliråd på Kulturdepartementet, Katarina Henryson, sångerska och tidigare medlem i The Real Group, regissören Harald Hamrell och ordförande i Svenska Fotografers Förbund Paulina Holmgren presenterade dessutom sin syn på kulturen på nätet, upphovsrättens framtid och hur DSM-direktivet bör genomföras i svensk rätt under ledning av  författaren och journalisten Anders Rydell. 

 

 

Foto: José Figueroa