Alvar Kraft ansökningsformulär

Det här formuläret använder du när du vill göra en stipendieansökan till Stiftelsen Alvar Krafts minne.

Särskild information om erhållande av stipendium från Stiftelsen Alvar Krafts minne.

Stiftelsens ändamål: Stiftelsen Alvar Krafts minnes ändamål är enligt stiftelsestatuterna att ”främja unga svenska seriösa tonsättares studier och utbildning”. Detta ändamål ska tillgodoses genom ”utdelning av stipendier, resebidrag och liknande”.

Ansökan: Ansökan med bifogade handlingar ska normalt vara stiftelsestyrelsen tillhanda senast sista vardagen i oktober för att beaktas i stipendieprövningen. Samtliga uppgifter i ansökan som ska fyllas i är obligatoriska. Om du inte fyller i samtliga uppgifter och inte heller förklarar varför du inte fyllt i dem medför detta att din ansökan inte beaktas i stipendieprövningen. Prövning sker under december månad. Utbetalning av stipendiet sker vanligen tidigast i januari året efter prövningen.

Redovisning: Efter genomförd resa och kurs/utbildning/masterclass/ändamål som du erhållit stipendium för ska du inlämna en redovisning. Dels redovisa kostnader med kvitton (digitala kopior går bra) och dokumentation som styrker den aktivitet som genomförts, samt en kort skriftlig redogörelse, 1 sida räcker, max 2 sidor, om hur det erhållna stipendiet användes. Redovisningen ska vara stiftelsen tillhanda senast 30 dagar efter utförd resa, kurs eller motvarande. Utebliven redovisning för användningen av ditt stipendium enligt ovan innebär att du riskerar återbetalningsskyldighet av stipendiesumman.

Vart ska jag vända mig för att få svar på mina frågor? Stiftelsen Alvar Krafts minne förvaltas av Föreningen svenska tonsättare. För att få svar på dina frågor kontakta Stiftelsen Alvar Krafts minne via: Stiftelsen Alvar Krafts minne, c/o FST, Box 17092, 104 62 STOCKHOLM. E-post: kansli@fst.se

Välkommen med din ansökan!

Välj relevant alternativ
Skriv in din e-postadress här. Till denna e-postadress kommer en automatisk bekräftelse på din inskickade ansökan samt annan kommunikation från Stiftelsen Alvar Krafts minne med anledning av din ansökan.
Skriv 1-2 meningar om vad pengarna ska användas till. (Du får möjlighet att skriva en längre motivering på max 500 ord på en plats längre fram i ansökan.)
Om resestipendium söks ange resmål (plats, land) samt planerad tidpunkt och resans längd. Om kursstipendium söks ange kurshållare och tidpunkt för kursstart- och slut.
BUDGET
Finansierin av kursen/resan/annat som du erhållit från annan
Här fyller du i vilket belopp du söker från Stiftelsen Alvar Krafts minne.
Här kan du lämna övrig information om budgeten.
OBS! Kryssa i rutan om du INTE erhållit Alvar Kraft-stipendium under två av det senaste två åren. Om du erhållit detta stipendium under dessa år och du erhåller ett stipendium även det tredje året kan Skatteverket bedöma stipendiet som periodiskt underhåll. Du får då betala skatt för samtliga belopp du erhållit från stiftelsen under dessa tre år i följd.
UTBILDNINGAR
REFERENSPERSON
Här kan du lämna en längre beskrivning om varför stipendiet söks (max 500 ord)
Om du önskar kan du bifoga ett pdf-dokument (max 2 MB) som har relevans för din ansökan
Files must be less than 2 MB.
Allowed file types: pdf.