Projektfinansiering

Nordisk Kulturkontakt Mobilitetsstöd

2017-10-23

Mobilitetsstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande målet för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet.

Mobilitetsstödet är ett rese- och vistelsestöd för resor inom Norden och Baltikum. Det ska ge enskilda individer och mindre grupper tillgång till kontakter, impulser, kompetens och kunskap från olika delar av regionen. Det ger också  möjlighet att presentera konst- och kulturproduktioner och öka intresset för nordisk och baltisk konst och kultur.

Vad kan man söka stöd för?

Mobilitetsstödet erbjuder konstnärer och kulturutövare möjlighet att resa och skapa nya kontakter i regionen, utnyttja varandras resurser och kompetenser, presentera konstnärliga och kulturella produktioner, främja intresse för nordisk och baltisk konst och att ta del av impulser från regionens konst- och kulturfält.

Resan kan till exempel avse samarbete med kollegor i annat land, gästspel, utställningar, deltagande i konferenser, möten och workshopar eller research-arbete.

Mobilitetsstöd ges för resor mellan nordiska och/eller baltiska länder och områden: Danmark, Estland, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Lettland, Litauen, Norge, Sverige och Åland.

Vem kan söka?

Stödet är öppet för professionellt verksamma konstnärer och kulturutövare (såsom kuratorer, producenter, skönlitterära översättare, kulturredaktörer och kulturforskare) inom alla kultur- och konstformer:

Enskilda individer
Grupper på max 6 personer

För att kunna få mobilitetsstöd ska man vara bosatt i Norden (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige och Åland) eller Baltikum (Estland, Lettland och Litauen), men behöver inte ha nordisk eller baltisk nationalitet.

Med professionellt verksam menas att man har dokumenterad erfarenhet av arbete inom konst- och kulturfältet och/eller har utbildats inom konst eller kultur.

Organisationer eller företag kan inte söka mobilitetsstöd.

Studenter beviljas normalt inte mobilitetsstöd. Yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare som påbörjat nya studier kan dock i vissa fall beviljas stöd om resans ändamål inte är förbundet med studierna, utan en del av konstnärens fortsatta yrkesverksamhet.

Stöd beviljas inte till tjänstemän som är anställda i offentlig förvaltning (statliga myndigheter, kommuner, regioner eller motsvarande).

Individer och grupper
Den sökande och resenären ska vara en och samma person. Man kan inte söka stöd för en annan person, förutom i gruppansökningar där en av gruppmedlemmarna/resenärerna ska anges som ansvars- och kontaktperson för gruppen.

Om ansökan gäller en grupp ska samtliga i gruppen uppfylla kraven att vara professionellt verksam konstnär eller kulturutövare samt vara bosatta i Norden eller Baltikum. Om någon i gruppen inte uppfyller kraven avslås hela ansökan.

Det bör i ansökan tydligt framgå att de individer som söker tillsammans är en konstnärligt (eller på annat vis) enhetlig grupp. Det betyder att det är en förutsättning för att kunna uppnå syftet med resan att samtliga i gruppen deltar. Till exempel kan en kvartett eller ett danskompani som ska göra ett gästspel anses vara en konstnärligt enhetlig grupp. Om ett antal enskilda producenter, kuratorer, konstnärer eller liknande vill söka stöd för att till exempel besöka en festival bör dessa istället ansöka individuellt.

I en gruppansökan ska alla deltagare resa samtidigt

från samma ort och till samma destination.

Om medlemmarna av en enhetlig grupp med samma resmål reser från olika länder, kan var och en medlem upprätta en individuell ansökan. Dessa ansökningar kommer att behandlas tillsammans.

Tidsram och belopp

Mobilitetstödet gäller resa och vistelse i upp till 10 dagar. Stödets storlek baseras på ett fast dagtraktamente och en fast genomsnittlig resekostnad som beräknas efter vistelsens längd och destination. Man kan inte söka stöd för endast resa eller vistelse. Det är inte heller möjligt att söka ytterligare stöd för produktionskostnader eller liknande.

Den webbaserade ansökningsblanketten räknar automatiskt ut sökbeloppet utifrån vilken destination och resdatum som anges. Se tabell för vilka belopp som används som beräkningsgrund.

Stödet gäller en resa tur och retur och lämpar sig alltså inte för till exempel turnéer som går genom flera länder. Det går endast att sända in en ansökan per ansökningsomgång. Man kan inte få stöd för resor som påbörjats eller genomförts innan beslut om ansökan fattats. Första möjliga resdatum är därför två månader efter sista ansökningsdatum.

Här kan du se tabellen över dagtraktamenten samt boende- och resekostnaderna

Bedömningskriterier

Vid bedömningen av ansökningar läggs vikt vid:

att resans innehåll och de/den sökande uppvisar kvalitet 
resor som främjar nya konstellationer och initiativ
resor som bidrar till kunskap om nya konstformer och uttryck
projekt och research som har relevans för den nordisk-baltiska regionen

Den nordisk-baltiska dimensionen
I detta sammanhang betyder den nordisk-baltiska dimensionen att resan:

främjar och ökar kontakter, kommunikation och aktiviteter mellan nordiska och/eller baltiska länder
stärker den nordisk-baltiska närvaron i kulturlivet i Norden och Baltikum
stärker förståelsen för likheter och olikheter mellan de nordiska och baltiska länderna
ökar kunskapen om nordiska och baltiska konstnärer och deras arbete

Man kan inte söka stöd för resa inom ett och samma land/område eller för resor till eller från länder utanför Norden/Baltikum. Stöd till residensvistelser prioriteras inte inom ramen för mobilitetsstöd. Anledningen till detta är att det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur också har ett särskilt stöd till residenscentra och främjar residensverksamhet i regionen på det sättet.