Projektfinansiering

Nordisk Kulturkontakt Kultur- och Konstprogrammet

2017-09-20

Kultur- och konstprogrammet stöder nordiskt samarbete inom konst och kultur. Det övergripande målet är att bevilja stöd till nyskapande projekt med hög konstnärlig och kulturell kvalitet, som främjar ett mångsidigt och hållbart Norden. 

Vad kan stöd sökas för?

Programmet beviljar stöd till projekt inom alla konst- och kulturområden, i alla projektfaser. Stöd kan sökas för projekt som satsar på kultur- och konstproduktioner och kreativt arbete samt för att organisera och genomföra projekt som utvecklar kompetens inom konst- och kulturfältet.

Projekten kan bland annat innebära:

• Produktion av verk, projekt och initiativ som innebär en kreativ process
• Förmedling av verk, projekt och initiativ i olika sammanhang
• Produktioner som skapar en mötesplats mellan konstnärer/kulturaktörer och publiken
• Aktiviteter där kunskap eller erfarenheter samlas in och förmedlas
• Utveckling av nya arbetsmetoder inom konst och kulturfältet
• Att skapa rum för en kritisk diskurs genom diskussion och debatter

Stöd kan sökas för vitt skilda typer av projekt, där den kreativa processen och/eller kompetensutveckling står i centrum. Detta kan ske i form av till exempel produktioner, seminarier eller workshops eller andra liknande aktiviteter. Det går att söka stöd till alla faser i processen: förarbete, produktion, framförande och spridning. Stödet kan avse alla slags kostnader som är direkt förbundna med projektet.

Programmet stöder inte:

• Turné med redan existerande verk eller produktioner
• Drift av institutioner eller annan verksamhet
• Grundfinansiering av fleråriga projekt, t.ex. löpande kostnader för en årlig festival
• Projekt som påbörjats före besluten om stöden har tagits och sänts ut till den sökande.
• Aktiviteter som redan genomförts. --> Läs mer om när du tidigast kan påbörja projektaktiviteterna.
• Produktion av verk utan andra aktiva samarbetspartner än konstnären själv, t.ex. soloutställningar eller albuminspelningar
• Film- och tv-produktion, produktion av datorspel samt bokutgivning osv.
• Projekt som är en del av en utbildning
• Kommersiell verksamhet som syftar till att skapa ekonomisk vinst
• Projekt utanför det konstnärliga eller kulturella området, som t.ex. idrottsarrangemang.

Projektets ekonomi

Stöd kan sökas till projekt i alla faser, allt från förarbete till att genomföra ett fullskaligt projekt. Det ansökta beloppet ska vara i proportion med tanke på projektets omfattning. Ju större belopp som ansöks om, desto större bör egenfinansiering och stöd från andra bidragsgivare vara. Medfinansieringen betraktas som en central del av projektets förankring.

Projekt kan beviljas:

• upp till 7 000 EUR med full finansiering
• upp till 40 000 EUR med minst 30 % medfinansiering
• upp till 100 000 EUR med minst 50 % medfinansiering

I praktiken innebär det att bidraget från Kultur- och konstprogrammet kan täcka maximalt 70 % respektive 50 % av projektets totala kostnader, beroende på hur stort belopp som ansöks. I medfinansieringen kan in-kind finansiering räknas in. In-kind finansiering utgörs av varor eller tjänster istället för pengar. Ett exempel på detta är frivilligarbete. Beräkningen av arbetstiden ska specificeras i ansökans budget och summan måste kunna anses rimlig för genomförandet av projektet.

Här ser du ett exempel på hur en budget kan se ut.

Stöd från andra nordiska organisationer
Det är möjligt att också söka om stöd från andra samnordiska institutioner och organisationer, såsom Nordiska Kulturfonden, för samma projekt, men det totala ansökta beloppet från nordiska stödformer får inte överstiga 85 % av budgeten.

Vem kan söka?

Alla aktörer som är verksamma inom kultur- och konstfältet kan söka, så länge projektets innehåll uppfyller programmets kriterier. Sökande kan vara:

• Enskilda individer
• Grupper
• Organisationer, sammanslutningar, institutioner och företag

Sökande behöver inte vara bosatt eller verksam i

Norden eller ha nordisk nationalitet så länge projektets nordiska dimension uppfylls på andra sätt.

Bedömningskriterier

Programmets bedömningskriterier kan sammanfattas på följande sätt:

Projektets samarbetsdimension
Projektet bedöms utifrån hur det främjar förmedling av erfarenheter och kunskap mellan projektets deltagare och/eller arrangörer, samt om det bidrar till utbyte och nya kontakter mellan aktörer på området.

Projektets kvalitet
Projektet bedöms utifrån hur det bidrar till att utveckla och höja kvaliteten på konst och kultur. Även projektets nyskapande och kompetensutvecklande ambitioner beaktas. I bedömningen sätts det också fokus på den sökandes förmåga att genomföra projektet på ett kompetent sätt. Vidare bedöms om projektets resultat kan leva vidare efter att projektet avslutats.

Projektets nordiska dimension
Projektet bedöms utifrån hur det främjar samarbete mellan de nordiska länderna och/eller mellan de nordiska länderna och resten av världen. Vidare bedöms om projektet stärker den nordiska dimensionen i det kulturella livet i Norden och övriga världen, bidrar till en ökad förståelse för likheterna och skillnaderna mellan de nordiska länderna samt ökar kunskapen om nordiska konstnärer och deras verk. Projektet får också gärna främja språkförståelse i Norden.

Projektet ska inkludera aktörer från minst tre länder, varav minst två ska vara nordiska (Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige och/eller Färöarna, Grönland och Åland). Det kan handla om att fungera som arrangör, vara deltagande i projektet eller till exempel bidra med ett nordiskt tema. Detta är minimikravet för att uppfylla riktlinjerna och för att kvalificera sig för att ansöka om finansiering. Det är deltagarnas bosättningsland, inte nationalitet, som är avgörande när den nordiska dimensionen i projektet bedöms.

I de fall då det handlar om nordiskt deltagande/tema i internationella projekt ska det nordiska deltagandet ha en betydande påverkan på innehållet i projektet och ska vara tydligt motiverat i ansökan.

Projektets hållbarhet
I detta sammanhang ses hållbarhet ur ett socialt, ekonomiskt, kulturellt och ekologiskt perspektiv. Projektet bedöms bland annat utifrån dess effekt på och betydelse för utvecklingen av ett hållbart och varierat konst- och kulturliv i Norden. Vidare bedöms om projektet bidrar till att skapa sammanhållning och främjar ett inkluderande och mångsidigt konst- och kulturliv i Norden.

Strategi för det nordiska kultursamarbetet 2013−2020
Nordiska ministerrådets strategi för kultursamarbetet 2013−2020

 har fem huvudteman. Genom Kultur- och konstprogrammet stöds gärna projekt som behandlar dessa prioriterade områden:

• Det hållbara Norden
• Det kreativa Norden
• Det interkulturella Norden
• Det unga Norden
• Det digitala Norden

Programmet har inga öronmärkta pengar till dessa prioriterade teman och programmet är öppet även för projekt som hänför sig till andra teman. Vidare tas det i bidragsutgivningen hänsyn till jämställdhet, hållbarhet och ett barn- och ungdomsperspektiv i enlighet med Nordiska ministerrådets horisontella perspektiv. Läs mera om kulturstrategin och Nordiska ministerrådets teman.