Projektfinansiering

Kulturbryggan Genomförandestöd

2017-09-04

Syfte

 • att stödja förverkligandet av konstnärligt eller kulturellt nyskapande projekt,
 • att stödja projekt som på sikt kan skapa förutsättningar för nyskapande former av konst och kultur,
 • projekt som söker genomförandestöd betraktar Kulturbryggan som det enda alternativet bland offentliga bidragsgivare, samt att
 • att stimulera till samverkan med andra finansiärer.

Villkor

 • högsta sökbelopp är 1 000 000 kr,
 • om det finns synnerliga skäl kan projekt söka mer än 1 000 000 kr men detta måste godkännas av Kulturbryggan innan ansökan skickas in,
 • projektet får inte ha genomförts innan Kulturbryggan har fattat beslut,
 • projektet ska ha en koppling till svenskt kulturliv,
 • projektet kan bara söka inom en stödform per utlysning,
 • projekt som fått avslag vid två tidigare tillfällen kan inte söka igen,
 • ansökan kan inte innehålla några bilagor,
 • om ni vill skicka in en reviderad budget ska den vara Kulturbryggan tillhanda senast den 18 oktober 2016, i övrigt kan inga kompletteringar till ansökan göras efter sista ansökningsdag,
 • inga förhandsbesked lämnas på inskickad ansökan,
 • ansökan ska innehålla de uppgifter som behövs för att kunna bedömas. Saknas denna information kommer ansökan inte att gå vidare för bedömning, utan istället avslås av kansliet på delegation av beslutandegruppen, samt,
 • att om ni beviljas ett bidrag på 200 000 kr måste ni ha en godkänd revisor.

Prioriteringar

 • projekt som får höga sammanvägda omdömen från bedömarna, och
 • projekt som initieras av det fria professionella kulturlivet, samt för
 • projekt som kan påvisa samverkan med andra finansiärer då de jämförs med i övrigt likvärdiga projekt. Med i övrigt likvärdiga projekt avses de projekt som är aktuella för stöd, dvs. de projekt som ryms inom ramen för det dubbla beloppet som anslås för genomförandestödet i en utlysning, rangordnat efter bedömarnas sammanvägda omdömen.