Stimme aus der Ferne / Jenny Hettne / 2021-10-15 20:30 | Föreningen svenska tonsättare

Stimme aus der Ferne / Jenny Hettne / 2021-10-15 20:30

Datum: 2021-10-15 20:30 (uruppförande)
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Jenny Hettne
Plats: StockholmGrünewaldsalen, Konserthuset StockholmStockholm, SE
Info:

Ny Fredag med Norrbotten Neo, Konserthuset Stockholm.