String Quartet No. 1 / Rolf Martinsson / 2023-11-16 00:00 | Föreningen svenska tonsättare

String Quartet No. 1 / Rolf Martinsson / 2023-11-16 00:00

Datum: 2023-11-16 00:00
Tonsättare / Grupp / Medverkande: Rolf Martinsson
Plats: BaarRathuus-Schüür Baar, CH
Info:

Streichquartett Zug Musiziert