Projektfinansiering

Nordisk Kulturkontakt Nätverksprogrammet

2017-09-28

Nätverksstöd är en del av det Nordisk-baltiska mobilitetsprogrammet för kultur. Det övergripande målet för programmet är att stärka kulturellt och konstnärligt samarbete i Norden och Baltikum genom stöd till resor, nätverk och residensverksamhet.  

Syftet med nätverksstödet är att ge kulturaktörer i nordiska och baltiska länder möjlighet att samarbeta, utveckla partnerskap och lära av varandra. Stödet kan sökas i två olika former: kortvarigt nätverksstöd och långvarigt nätverksstöd.

Vad kan man söka stöd för?

Stöd till nätverk syftar till att ge kulturaktörer möjlighet att utveckla partnerskap och lära sig av varandra. Nätverket ska utvidga kontakter, skapa former för att utbyta erfarenheter och föra vidare kunskap. Det ska kunna bidra till att skapa  synergieffekter på till exempel den konstnärliga, organisatoriska eller kommunikativa nivån.

Nätverksaktiviteterna kan till exempel vara en seriegemensamma möten, konferenser, workshopar, personalutbyten, gemensam utbildning. Det kan till exempel också gå ut på att man delar på resurser och kompetenser för opinionsdrivande insatser eller att man samarbetar kring programläggning eller strukturer för turnéer och liknande.

Man kan inte söka stöd för att etablera permanenta strukturer och nätverk. Stödet är heller inte ämnat direkt för genomförande av kultur- och konstproduktioner eller enskilda evenemang, utan för en period av utbyte av idéer och kunskap. Det långsiktiga målet med nätverket kan dock vara en gemensam produktion eller liknande. Det kan också vara att etablera en plattform för att i ett senare skede söka stöd från till exempel EU eller andra internationella fonder.

Vem kan söka?

Stödet är öppet för professionellt verksamma inom alla konst- och kulturfält, inom alla de nordiska och baltiska länderna.

Enskilda individer (konstnärer och andra kulturutövare, producenter och liknande)
Grupper
Organisationer och institutioner

Individer som ansöker ska vara bosatta i Norden eller Baltikum, men behöver inte ha nordisk eller baltisk nationalitet. Grupper, organisationer och institutioner som ansöker ska vara hemmahörande i Norden eller Baltikum.
Med professionellt verksam menas att man har dokumenterad erfarenhet av arbete inom konst- och kulturfältet och/eller har utbildats inom konst eller kultur.

Tidsram och belopp

Kortvarigt nätverksstöd
Kan sökas av nätverk som ska samarbeta i upp till ett (1) år. Nätverket kan finansieras med upp till 20 000 Euro, men bidraget från Nordisk kulturkontakt kan utgöra maximalt 70 % av de totala kostnaderna.

Ett nätverk som fått kortvarigt stöd kan senare söka långvarig stöd.

Långvarigt nätverksstöd
Kan sökas av nätverk som ska samarbeta i upp till tre (3) år. Nätverket kan finansieras med upp till 100 000 Euro, men bidraget från Nordisk kulturkontakt kan utgöra maximalt 50 % av de totala kostnaderna.

Observera att långvarigt nätverksstöd endast kan sökas en gång årligen i samband med ansökningsfristen under hösten. Notera också att ett eventuellt kortvarigt nätverksstöd bör vara

redovisat för innan det kan ansökas om långvarigt nätverksstöd.

Stöd från andra nordiska organisationer

Man kan söka stöd även från andra organisationer under Nordiska Ministerrådet, såsom Nordisk Kulturfond, för nätverksaktiviteterna men den samlade finansieringen från dessa organisationer bör inte överstiga 85 % av den totala finansieringen.

Bedömningskriterier

Nätverket ska:

ha tydligt definierade övergripande mål och ett bestämt tidsschema
skapa nya kontakter inom sitt verksamhetsområde och ha kontakt med andra nätverk
ha innovativa idéer
startas i syfte att planera konstnärliga initiativ eller etablera samarbeten och arbetsprocesser
vara transparent
sprida information om sitt närverk, dess arbete och resultat

Nya nätverk och samarbeten med kulturell mångfald och mellan flera olika typer av konst- och kulturaktörer prioriteras i bedömningen.

Den nordisk-baltiska dimensionen

Alla nätverk bedöms också utifrån hur stark den nordisk-baltiska dimensionen är.  Det innebär att nätverket ska bestå av partners från
:

minst tre nordiska länder (Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige) eller Grönland, Färöarna och Åland eller
minst tre baltiska länder (Estland, Lettland, Litauen) eller
en kombination av minst tre partners från de nordiska länderna, Grönland, Färöarna och Åland eller de baltiska länderna

Om det finns kulturpolitiskt tungt vägande skäl kan man avvika från den här principen. Vidare kan nätverket omfatta ytterligare partners som inte är verksamma i Norden eller Baltikum.

Vidare bedöms om nätverket:

främjar samarbete och ökar kontakterna mellan nordiska och baltiska länder
stärker den nordisk-baltiska närvaron i regionens kulturliv och i allmänhet
bidrar till att öka förståelsen för likheter och olikheter mellan nordiska och baltiska länder
bidrar till att öka kunskapen om nordiska och baltiska konstnärer