2017-03-17

Remissvar på kulturskoleutredningen

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för kulturskolan. Ett första steg är utredningen "En inkluderande Kulturskola på egen grund" som presenterades i oktober 2016. Föreningen Svenska Tonsättare ser positivt på utredningens syfte och har lämnat sitt remissvar till Kulturdepartementet.

Kulturskoleutredningen föreslår en ny infrastruktur som tar sin utgångspunkt i nationella mål för kulturskolan och ett antal åtgärder i syfte att barn och unga i hela landet oavsett bakgrund och uppväxtmiljö ska få ökad tillgång till en inkluderande kulturskola.

Läs utredningen här:
http://www.regeringen.se/rattsdokument/statens-offentliga-utredningar/20...

Innan regeringen tar ställning till ett förslag skickas det på remiss till myndigheter, organisationer, kommuner och andra intressenter för att få ta del av vad de som berörs tycker och vilket stöd som förslaget har. Även allmänheten har rätt att lämna synpunkter.

Föreningen Svenska Tonsättare ser det som viktigt att värna om musikens mångfald, att musikaliska uttryck ska ges möjlighet att växa och utvecklas – och komma lyssnare till del. Det är även viktigt för oss att relevanta åtgärder sker för att trygga återväxten för svenskt musikliv genom pedagogiska insatser på musikområdet. Vi ser därför mycket positivt på utredningens syfte att skapa förutsättningar för en välfungerande kulturskoleverksamhet i Sverige. Våra synpunkter på utredningen kan sammanfattas med följande punkter:

  • Ordet ”skapa” borde självklart finnas med i de nationella målen.
  • Ett nyinrättat utvecklingsbidrag till kulturskolorna bör gå inte endast till breddning utan även till fördjupning av konstområdena. Vi anser även att ett bidrag till spetskompetens bör kunna komma alla kulturskolor till del, som ett komplement till särskilda lokala satsningar.
  • Instrumentundervisning måste erbjudas individuellt från början för alla barn, och det är viktigt att inte blanda ihop begreppen ”instrumentundervisning” och ”samspelsundervisning”.
  • Det nationella målet ”bedrivas på barns och ungas fritid” kommer att slå hårt mot de yngsta barnen, varför vi anser att undervisning bör ske under dagtid.

 

Läs hela FSTs remissvar här: